Compendia.no | Større mulighet for å særbehandle menn?
Compendia.no > Artikler > Større mulighet for å særbehandle menn?
Skriv ut

Større mulighet for å særbehandle menn?

Sist endret: 06.04.2017


 

Sammen skaper vi gode vaner

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal  & Ledelse og HMS & Kvalitet

Større mulighet for å særbehandle menn?

Regjeringen foreslår å lovfeste en generell adgang til å særbehandle menn positivt, og har tatt inn en slik bestemmelse i sitt forslag til ny, felles likestillings- og diskrimineringslov som ble lagt fram for Stortinget 5. april 2017.
 
Forslaget betyr en utvidet mulighet for å særbehandle menn. Til nå har det bare vært mulig å særbehandle menn til stillinger der hovedoppgaven er omsorg for eller undervisning av barn. Det er også adgang til å særbehandle menn positivt ved opptak til utdanning for slike stillinger. Reglene følger av forskrift om positiv særbehandling av menn, en forskrift regjeringen nå foreslår å oppheve.
 
Må fremme lovens formål
Regjeringens forslag innebærer en mer skjønnsmessig regel enn dagens bestemmelser.  Hvilke former for positiv særbehandling som er tillatt, må vurderes konkret opp mot lovens vilkår, og praksis fra EU-domstolen. Det er et vilkår at særbehandlingen fremmer likestilling og hindrer diskriminering, altså at den er egnet til å fremme formålet med loven.
Departementet mener overordnede hensyn til likestilling tilsier en videre adgang til å særbehandle menn enn i dag, og viser til at også menn støter på barrierer når det gjelder yrker eller utdanninger som er klart kvinnedominerte, for eksempel innenfor helse- og omsorgssektoren.
Behovet for bedre kjønnsbalanse i ulike stillinger kan også forsvare positiv særbehandling av menn til slike stillinger.
Samtidig blir det understreket at adgangen til å særbehandle kvinner og menn vil kunne være ulik i enkelte sammenhenger, siden kvinner oftere utsettes for diskriminering enn menn.
 
4 lover blir til 1
Forslaget om en felles likestillings- og diskrimineringslov betyr at fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslover slås sammen til en lov. Det gjelder
 
  • diskrimineringsloven om seksuell orientering 
  • likestillingsloven
  • diskrimineringsloven om etnisitet
  • diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Ny diskrimineringsnemnd til Bergen
Diskrimineringsnemnda skal kunne ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet, og ilegge erstatning i enkle saksforhold.