Fortrinnsrett til ny ansettelse

Fortrinnsrett betyr at en person vil komme «før andre søkere i køen» ved ansettelse. Hvem kan ha fortrinnsrett og hvilke vilkår må da være oppfylt?  
Vi ser nærmere på fortrinnsrett til ny ansettelse etter arbeidsmiljøloven.

Er arbeidstaker sagt opp fra stillingen sin som følge av driftsinnskrenkninger eller rasjonaliseringstiltak, har vedkommende fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten på de betingelsene som følger av arbeidsmiljøloven § 14-2. Fortrinnsretten gjelder bare når oppsigelsen skyldtes virksomhetens forhold, ikke arbeidstakers egne forhold.

Fortrinnsretten griper direkte inn i arbeidsgivers adgang til å velge hvem som skal ansettes i etterkant av en nedbemanning.  

Varighet

Fortrinnsretten utløses fra oppsigelsestidspunktet og gjelder i ett år etter at oppsigelsesfristen er ute.
Er arbeidstaker sagt opp i perioden 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021, på grunn av direkte eller indirekte virkninger av covid-19-pandemien, gjelder fortrinnsretten fra oppsigelsestidspunktet og i to år fra oppsigelsesfristens utløp. 

Tidsrommet fortrinnsretten gjelder vil dermed variere avhengig av den enkelte arbeidstakers oppsigelsesfrist. 

«Fortrinnsretten griper direkte inn i arbeidsgivers adgang til å velge hvem som skal ansettes i etterkant av en nedbemanning.»

Hvem gjelder fortrinnsretten for?

Fortrinnsretten gjelder for det første de som har vært ansatt i virksomheten i til sammen 12 måneder i løpet av de to siste årene. Det stilles ikke krav til sammenhengende tjeneste. Unntak fra denne tidsfristen kan være gitt i tariffavtaler som virksomheten er bundet av.

Fortrinnsretten gjelder både fast og midlertidig ansatte. Unntak gjelder for de som er midlertidig ansatt i vikariat.
Har en arbeidstaker akseptert tilbud om redusert stilling som alternativ til oppsigelse, vil vedkommende likevel ha fortrinnsrett til ny stilling etter denne bestemmelsen.

Kvalifikasjonskrav

Fortrinnsretten gjelder bare en som er kvalifisert for den stillingen som skal bemannes. I dette vilkåret ligger det at man må ha de formelle og personlige egenskapene som gjør vedkommende i stand til å gjøre en tilfredsstillende jobb. Man må her se hen til de kvalifikasjonene som normalt kreves for stillingen. Det er de reelle behovene for kompetanse som må legges til grunn her, og ikke arbeidsgivers ønske om å ansette noen som er bedre kvalifisert.

Tilbud om ”passende stilling”

Får arbeidstaker tilbud om ”passende stilling” som følge av fortrinnsrett, må vedkommende akseptere tilbudet innen 14 dager fra det ble mottatt. Fra dette tidspunktet opphører også arbeidsgivers forpliktelser til å tilby ytterligere stillinger som er ledige.

Hva som er ”passende stilling” må vurderes konkret, og skal ifølge lovens forarbeider ikke tolkes strengt. Kravet til passende stilling innebærer ikke nødvendigvis tilbud om ansettelse i tilsvarende yrke, eller samme arbeidsfelt som tidligere, eller at arbeidet er like godt lønnet. Selv om arbeidstaker kjenner til andre ledige stillinger som han eller hun foretrekker, vil det likevel være det tilbudet om stilling vedkommende får som eventuelt må aksepteres. Aksepteres ikke tilbudet om en ”passende stilling”, faller fortrinnsretten bort.

Flere med fortrinnsrett

Er det i slike situasjoner som nevnt flere fortrinnsberettigede til en stilling, plikter arbeidsgiver å følge de samme reglene for utvelgelse som de som gjelder ved oppsigelser på grunn av driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, se § 14-2 (6). Det innebærer ikke at rekkefølgen ved ny ansettelse nødvendigvis blir tilsvarende rekkefølgen ved oppsigelsen.

På tidspunktet for nyansettelse kan kompetansebehovet være endret og det kan være andre hensyn som gjør seg gjeldende på tidspunktet for ny ansettelse enn de det ble lagt vekt på ved oppsigelsen. Den individuelle avveiningen mellom virksomhetens og arbeidstakers behov vil altså kunne gi ulikt utfall på nevnte tidspunkter.

Brudd på fortrinnsretten

Ved brudd på fortrinnsretten vil den tidligere ansatte kunne kreve dom for ansettelse i den ledige stillingen. Domstolen kan imidlertid gjøre unntak hvis den mener at en slik ansettelse vil være urimelig. Den fortrinnberettigede kan også kreve erstatning, enten alene eller i tillegg til krav om ansettelse.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!