Lettere å kombinere utdanning og dagpenger

En forskriftsendring gjør det nå lettere å ta utdanning eller delta på et opplæringstiltak, samtidig som man mottar dagpenger. Men kravet om å være aktiv arbeidssøker gjelder fortsatt.

Ordningen er midlertidig, og gjelder fra 20. april 2020 og ut året. Normalt må man søke NAV om å få kombinere opplæring med dagpenger. Nå er det tilstrekkelig å krysse av for antall timer med opplæring eller utdanning på meldekortet. Avkrysningen fører ikke til at man mister dagpenger for de aktuelle timene.

auditorium, foreleser, tavle og studenter

Kan måtte avbryte utdanningen

Den nye muligheten gjelder for permitterte og for arbeidsledige som går på dagpenger, men ikke for studenter som mottar støtte fra Lånekassen.
Den midlertidige ordningen skal gjøre det lettere for permitterte og arbeidsledige som mottar dagpenger å holde seg oppdatert faglig, videreutvikle seg eller omskolere seg til et annet yrke. Det betyr også at arbeidstakere som fra før kombinerer utdanning med arbeid kan fortsette utdanningen etter å ha mistet jobben eller blitt permittert.
At man fortsatt skal være aktiv arbeidssøker betyr likevel at dagpengemottakeren må være forberedt på å avbryte utdanningen eller opplæringen så snart det kommer et tilbud om passende arbeid eller et hensiktsmessig arbeidsmarkedstiltak.

Hvilke regler gjelder vanligvis?

Den nye bestemmelsen er tatt inn i Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien § 2-8.
Normalt har en som tar utdanning eller opplæring ikke krav på dagpenger, ifølge folketrygdloven § 4-6. Det er gjort unntak i visse tilfeller for kortere utdanning eller opplæring, og for utdanning eller opplæring utenfor normal arbeidstid, men dagpengemottakeren må da søke NAV om godkjenning. Dagpengeforskriften § 4-3 stiller ytterligere krav til opplæringstilbudet. Disse normalreglene er det altså nå gjort unntak fra.

For å starte egen virksomhet

Den som mottar dagpenger som permittert eller arbeidsledig kan også søke om å få beholde dagpengene i inntil 12 måneder mens hun eller han planlegger og etablerer egen virksomhet. Denne muligheten i folketrygdloven § 4-6 har eksistert en stund, og er ikke et midlertidig koronatiltak.

Hege J. Wold

Hege Johanne er juridisk rådgiver i Compendia, og har 15 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har også jobbet mange år som journalist.