Når kan arbeidstaker levere egenmelding?

Om arbeidstaker kan dokumentere et sykefravær med egenmelding avhenger både av ansettelsestid, antall dager siden forrige sykefravær og hvor mange egenmeldingsdager som ble brukt ved forrige sykefravær. Her følger en oversikt over den muligheten folketrygdloven gir arbeidstaker til å bruke egenmelding.
Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden, som er den perioden da arbeidsgiver dekker sykepengene. Når det er NAV som dekker sykepengene, må arbeidstaker alltid dokumentere arbeidsuførheten med sykmelding. Det gjelder selv om arbeidsgiver forskutterer ytelsen.

Kun i arbeidsgiverperioden

For å ha tjent opp rett til sykepenger fra arbeidsgiver må arbeidstaker ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 4 uker før sykefraværet. Men retten til å bruke egenmelding får han først etter 2 måneders ansettelse.

Egenmelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden, som er på 16 kalenderdager. Er det færre enn 16 kalenderdager siden forrige sykefravær, skal det nye sykefraværet regnes med i samme arbeidsgiverperiode. Ved sykdom ut over arbeidsgiverperioden er det NAV som yter sykepengene.

Når arbeidsgiver har betalt ut sykepenger i en full arbeidsgiverperiode, må arbeidstaker ha gjenopptatt arbeidet i 16 sammenhengende kalenderdager før han eller hun igjen har rett på sykepenger fra arbeidsgiver. Først da kan arbeidstaker på ny bruke egenmelding.

“Retten til å bruke egenmelding får arbeidstaker først etter 2 måneders ansettelse.”

Antall egenmeldingsdager

Ifølge folketrygdlovens minimumsregler er det de tre første dagene av et sykefravær som kan dokumenteres med egenmelding. Den 4. dagen må arbeidstaker levere sykmelding. Grensen på 3 dager gjelder for hele arbeidsgiverperioden.

Det vil si at hvis arbeidstaker hadde 10 sykefraværsdager før friskmelding, og bare en av dem var egenmeldingsdager, vil neste sykefraværsperiode begynne som 11. sykefraværsdag, og arbeidstaker vil da bare kunne bruke 2 egenmeldingsdager. En forutsetning er at arbeidstaker har gjenopptatt arbeidet med minst 1 dag for å kunne bruke egenmelding på nytt.

Antall egenmeldinger

I eksempelet over vil arbeidstaker ha brukt 2 egenmeldinger. Et sykefravær regnes som en egenmelding selv om det bare varer en dag. Merk at folketrygdlovens minimumsregler gir arbeidsgiver rett til å frata en arbeidstaker retten til å bruke egenmelding hvis han har hatt minst fire fravær uten å legge fram sykmelding. Fjerde gang arbeidstaker bruker egenmelding i løpet av 12 måneder kan altså arbeidsgiver ta fra ham egenmeldingsretten, og det er opp til arbeidsgiver om og eventuelt når arbeidstakeren skal få lov til å bruke egenmelding igjen.

Minimumsrettighetene i folketrygdloven gir altså arbeidstaker mulighet til å bruke egenmelding 3 ganger i løpet av 12 måneder uten å risikere å bli fratatt retten til egenmelding kun basert på bruken av ordningen.

Utvidet rett til egenmelding

Det er ikke uvanlig at virksomheter har interne regler om bruk av egenmelding som går lenger enn lovens minstekrav. Den tidligere IA-ordningen er et eksempel på det.

Sommeren 2019 fikk arbeidsgiver plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding. Virksomheten må da ha klare interne retningslinjer for hvilke regler som gjelder, av hensyn både til likebehandling av arbeidstakerne og til arbeidstakers behov for forutberegnelighet.

“Det er ikke uvanlig at virksomheter har interne regler om bruk av egenmelding som går lenger enn lovens minstekrav.”

Har man for eksempel valgt å bruke den tidligere IA-ordningen slik den er definert i tidligere intensjonsavtale, kan man ikke samtidig frata en arbeidstaker egenmeldingsretten fjerde gang han bruker egenmelding, basert på folketrygdlovens minimumsregler. IA-ordningen ga rett til å bruke egenmelding for maksimalt 8 dager per sykefraværstilfelle, og

i til sammen 24 kalenderdager i løpet av 12 måneder, for eksempel for 24 enkeltdager.

Det er også viktig at arbeidsgiver har god oversikt over sykefraværet hos arbeidstaker, slik at egenmeldingsreglene praktiseres i henhold til regelverket.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!