Omsorgsdager – uttak av hele dager, halve dager eller timer?

Omsorgsdager – uttak av hele dager, halve dager eller timer?

Arbeidstakere med barn som er 12 år eller yngre har et visst antall dager per kalenderåret de kan være hjemme fra jobb når barna eller barnepasser er syk. Hvis du har barn som er kronisk syke eller har langvarig sykdom er aldersgrensen 18 år.

I koronasituasjonen vi nå er i har lovgiver sagt at situasjonen med stengte skoler og barnehager også gir grunnlag for å bruke «sykt-barn-dager» for å være hjemme og ha nødvendig tilsyn med barna. Antall omsorgsdager ut året 2020 er også doblet.

Utgangpunktet er at man ved fravær i forbindelse med barns sykdom regner hele fraværsdager.

Lovens ordlyd er «dager», og det ble tidligere tolket strengt, det vil si at man kun hadde anledning til å avvikle hele omsorgsdager. Det betydde også at hvis man kom senere på arbeid, eller ble oppringt fra barnehagen og gikk hjem tidligere på grunn av sykt barn, så ble det i slike tilfeller regnet som en hel dag.

Fleksibelt uttak – hele dager – halve dager – timer

Departementet har imidlertid uttalt at lovens ordlyd ikke er til hinder for at arbeidstaker og arbeidsgiver avtaler bruk av for eksempel halve dager. Når arbeidstakeren ønsker det og tjenesten tillater det, kan arbeidsgiver samtykke til fleksibelt uttak av permisjonsdagene som nevnt ovenfor. Eksempler på det er muligheten til å dele opp permisjonsdagene. Forutsetningen er at den samlede permisjonstiden ikke overstiger det antall dager man har krav på etter loven.

På dette området ser vi at mange praktiserer at omsorgsdagene deles opp i halve dager. Det kan følge av tariffavtaler som virksomheten inngår, eller av personaladministrative rutiner.

Det anbefales å diskutere saken i et arbeidstaker/arbeidsgiverfora, og nedfelle praksis i retningslinjer som gjøres tilgjengelige for alle. Både handlingsrommet og praktiseringen av dette bør diskuteres og nedfelles i retningslinjene. Hva som er mulig avhenger også av hvilke system en har for registrering av timer, og at arbeidsgiver skal kunne dokumentere antall dager for refusjonskrav til NAV.

Målet må være en ordning som vil kunne fungere rent praktisk både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Kommer en til at hele dager skal kunne deles opp i halve, bør en kanskje også si noe om hvor mange timer som skal regnes som en halv dag.
Finnes det ikke slike ordninger i virksomheten, regnes del av «sykt-barn-dag» som hel dag.

Statlige virksomheter

For statlige virksomheter er spørsmålet regulert i Hovedtariffavtalen § 20. Det følger også her av departementets kommentarer at arbeidsgiver kan samtykke i “mer fleksible løsninger ved at for eksempel fravær halv arbeidsdag eller mindre regnes som halv permisjonsdag”.

Antall permisjonsdager

Hvor mange permisjonsdager man har rett på hvert kalenderår avhenger av flere faktorer:

  • inntil 2 barn – inntil 10 dager til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år
  • flere enn 2 barn – inntil 15 dager til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år
  • barn med kronisk/langvarig sykdom – inntil 20 dager til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år
  • alene om omsorgen – dobbelt så mange dager som beskrevet ovenfor

Ett av de ekstraordinære koronatiltakene er at samtlige antall omsorgsdager er doblet, og at arbeidsgiver bare har ansvar for å betale for de 3 første dagene med omsorgspenger.

Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!