Nye regler om fast og midlertidig ansettelse 1. januar 2019

Arbeidsmiljølovens regler om fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak ble endret med virkning fra 1. januar 2019. Endringene er særlig rettet mot bemanningsbransjen og utfordringer knyttet til leie av arbeidskraft.

Lovendringene er gjort for å få bukt med ulike avtaleformer som gir liten forutsigbarhet for arbeid og dermed lønnsinntekt. Som eksempel nevnes avtaleformen «fast ansettelse uten garantilønn», som er spesielt utbredt i bemanningsbransjen. Slike ansettelser omtales ofte som faste uten at de nødvendigvis har det innholdet man tradisjonelt forbinder med fast ansettelse.

  • Det er nå definert i arbeidsmiljøloven § 14-9 hva som menes med fast ansettelse.
  • Kravet til informasjon i arbeidsavtalen er skjerpet, for at arbeidstaker lettere skal få oversikt over når arbeidet skal utføres og omfanget av arbeidet.
  • Bare virksomheter som er bundet av tariffavtale som er inngått med fagforening med innstillingsrett (fagforeninger med minst 10 000 medlemmer) kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie. For eksisterende avtaler er det gitt en overgangsregel på 6 måneder med virkning fra 1. januar 2019.

Avtale om tidsbegrenset innleie

Muligheten til å avtale tidsbegrenset innleie er innskrenket. De nye reglene reserverer muligheten for å inngå avtale om innleie til virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven, det vil si fagforening med minst 10 000 medlemmer. Slik arbeidsgiver kan inngå avtale om innleie med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkageorien innleie gjelder.

Det ble gitt mulighet til å videreføre eksisterende avtaler i 6 måneder etter at loven trådte i kraft, det vil si fram til 1. juli 2019. Arbeidsgivere som allerede har inngått avtale om innleie med de tillitsvalgte etter tidligere regler, har dermed fått noen måneder ekstra å områ seg på. Fra og med 1. juli vil lokale avtaler som åpner for unntak fra hovedregelen om innleie, ikke lenger være gyldige

«Faste ansettelser er løpende og tidsubegrenset.»

Hva er fast ansettelse?

For å skape klarhet i hva som forstås med «fast ansettelse» finnes det nå en definisjon som har følgende 3 hovedelementer:

  • Faste ansettelser er løpende og tidsubegrenset.
  • Lovens regler om opphør av arbeidsforhold kommer til anvendelse.
  • Arbeidstaker skal ha forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Uten disse 3 hovedelementene vil det ikke være en fast ansettelse men en midlertidig arbeidsavtale som bare kan inngås på nærmere bestemte vilkår.
Bestemmelsen presiserer og utfyller gjeldende rett slik den er utformet i praksis.

Krav til informasjon i arbeidsavtalen

Arbeidsmiljøloven har en bestemmelse om minstekrav til innhold i arbeidsavtalen. Etter arbeidsmiljøloven § 14-6, første ledd bokstav j, skal avtalen inneholde opplysninger om «lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid». Kravene til innholdet i arbeidsavtalen er det samme for eksempel ved deltidsarbeid, hvor arbeidet skal utføres i enkelte perioder gjennom året og eventuelt uregelmessig med varierende lengde.

For å skape større forutsigbarhet for arbeidstaker som skal utføre arbeid i perioder, skal arbeidsavtalen enten fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet utføres.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

ME snakkes snart!