Endring i varslingsreglene

De nye varslingsreglene trådte i kraft 1. januar 2020. Lovendringen skal legge bedre til rette for varsling og styrke varslerens vern. Det stilles blant annet nye krav til innholdet i interne varslingsrutiner, og aktivitetsplikten for arbeidsgiver skjerpes.

Rutinene for intern varsling skal angi hvilke saksbehandlingsregler arbeidsgiver vil følge ved mottak, behandling og oppfølging av et konkret varsel. Det innebærer blant annet at rutinen bør inneholde saksbehandlingsfrister og frister for å iverksette tiltak, herunder frist for tilbakemelding til varsleren.

Tydelige og forutsigbare saksbehandlingsregler skal føre til at listen for å varsle blir lavere.

Lovfestet plikt

Arbeidsgiver får også en lovfestet plikt til å gjennomføre «tilstrekkelig undersøkelse» av varselet «innen rimelig tid». Hva som vil være «tilstrekkelig undersøkelse» og hva som er «rimelig tid» må vurderes skjønnsmessig. Arbeidsgiver skal også sikre varsler et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og, om nødvendig, sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse. Virksomheten bør derfor sørge for å etablere rutiner som sikrer at denne aktivitetsplikten blir ivaretatt.
“Tydelige og forutsigbare regler skal føre til at listen for å varsle blir lavere.”

Fremgangsmåte ved varsling

I tillegg til disse endringene er blant annet fremgangsmåten ved varsling tydeliggjort. Det presiseres i loven at arbeidstaker alltid kan varsle internt, for eksempel i samsvar med virksomhetens rutiner for intern varsling, eller eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig myndighet. Arbeidstaker kan også, på nærmere bestemte vilkår, varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig. Det stilles da blant annet krav om at varsler har varslet internt først, eller at hun har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig.

Erstatning

Når loven trer i kraft blir arbeidsgiver pålagt erstatningsplikt på objektivt grunnlag. For å ha rett på erstatning og oppreisning må det ikke lenger påvises skyld hos arbeidsgiver eller innleier. Det er tilstrekkelig at gjengjeldelse faktisk har funnet sted.
Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!