Slik praktiseres de midlertidige reglene

for syke barn-dager

Foreldre med små barn har fått dobbelt så mange dager med omsorgspenger på grunn av sykdom hos barn eller barnepasser, samtidig som arbeidsgiver bare skal betale for de tre første dagene. 

Tiltaket er en midlertidig ordning for å avhjelpe noe i forbindelse med den spesielle situasjonen som har oppstått under koronapandemien. Omsorgsdagene kan brukes når skolen eller barnehagen holder stengt helt eller delvis. De ekstraordinære reglene om omsorgspenger er regulert i kapittel 4 i Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Gjelder generelt

For at den midlertidige ordningen skal være praktisk håndterbar for NAV, gjelder det nye antall dager generelt, og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19. Ordningen er gjennomført i forskrift, og gjelder fra fredag 13. mars og ut kalenderåret 2020. Arbeidsgivere som allerede har betalt for 3 eller flere dager før 13. mars 2020, kan få refusjon fra og med 13. mars.

Når barnet må være hjemme av smittevernhensyn

I forbindelse med gjenåpningen av barnehager og skoler er det åpnet for at arbeidstaker kan få omsorgspenger hvis barnet må holdes hjemme på grunn av spesielle smittevernhensyn hos barnet selv eller hos et familiemedlem barnet bor med. Et slikt smittevernhensyn må bekreftes av lege. Bestemmelsen står i 2. ledd i forskriftens § 4-1. Med en slik bekreftelse fra lege har arbeidstaker rett til omsorgspenger selv om maksimalt antall omsorgsdager ellers er brukt opp, ifølge § 4-3, 2. ledd.

Kan overføre dager med omsorgspenger mellom foreldrene

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Arbeidsgiver forskutterer

Antall dager arbeidsgiver betaler for er altså kortet kraftig ned, fra 10 til 3 dager. NAV dekker utgiftene fra og med 4. dag. Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag fra ansatte som tar ut omsorgsdager på grunn av sykdom hos barn eller barnepasser.
Det er fortsatt arbeidsgiver som forskutterer lønn til den ansatte for omsorgsdager som blir tatt ut, NAV gir refusjon i ettertid. For å få refusjon må arbeidsgiver sende inntektsmelding til NAV.

Kan få refusjon for 9 måneder tilbake i tid

Normalt kan arbeidsgiver kreve omsorgspengene refundert for 3 måneder tilbake i tid, men nå er foreldelsesfristen utvidet til 9 måneder, som en midlertidig ordning. Fordi NAV behandler kravene manuelt, informerer de om at det vil ta noe tid før lønnen blir refundert til arbeidsgiver. Samtidig ber etaten om at arbeidsgivere ikke sender inntektsmeldinger for ofte, men samler opp for en lengre periode.
Samtidig er det viktig å holde oversikt over hvor mange omsorgsdager den enkelte arbeidstaker har rett på og bruker, for å unngå at opplysninger som allerede er sendt inn må korrigeres senere.

Fakta om den midlertidige ordningen

  • Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020. De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV.
  • Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. De 3 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 27 dager av folketrygden.
  • Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Også disse får dobbelt så mange omsorgspengedager, og arbeidsgiver betaler kun de første 3 dagene.
  • Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.

Hege J. Wold

Hege Johanne er juridisk rådgiver i Compendia, og har 15 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har også jobbet mange år som journalist.