Rett til omsorgspenger hvis skolen eller barnehagen må stenge

Når skolen eller barnehagen stenger, har arbeidstaker uansett krav på omsorgspenger. Det gjelder selv om foreldrene har brukt opp omsorgsdagene de i utgangspunktet hadde rett på. Endringen trådte i kraft 15. september 2020, og gjelder ut året.

Ordningen skal sikre foreldre rettigheter i tilfelle skolen eller barnehagen må stenge på grunn av lokale smitteutbrudd, og gjelder også når enkelte skoleklasser eller hele trinn settes i karantene.

Kvoten må brukes først

Stengningen må bekreftes av skolen eller barnehagen.

Arbeidstaker skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Når arbeidsgiver så søker NAV om refusjon, legger NAV til grunn at arbeidsgiver har fått en slik bekreftelse.

Men først må arbeidstaker ha brukt opp sin normale kvote med omsorgspenger, altså den kvoten som ble nullstilt i sommer.
Endringene går fram av § 4-1, 3. ledd, og § 4-3, 2. ledd i Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Omsorgsdagene nullstilt 1. juli 2020

1.  juli fikk arbeidstaker ny årskvote med omsorgsdager som kan brukes siste halvår. Samtidig ble det satt strek over omsorgsdager som ble gitt tidligere i år. Ble ikke de brukt opp, falt de bort 30. juni.
For perioden 1. juli til 31. desember 2020 har altså arbeidstaker rett til samme antall dager med omsorgspenger som det vedkommende normalt har for et kalenderår når små barn eller barnepasser er syke. Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år, men utvides til 18 år når barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

 

Nærmere om endringen 1. juli

Det betyr for eksempel at en arbeidstaker med ett eller to barn kan bruke opptil 10 omsorgsdager i siste halvdel av 2020, selv om han eller hun allerede har brukt 10 eller flere dager første halvår. Tilsvarende har en arbeidstaker som er alene om omsorgen rett til 20 omsorgsdager i perioden 1. juli til 31. desember.
Nå skal arbeidsgiver igjen dekke lønn for de første 10 omsorgsdagene. Antall omsorgsdager arbeidsgiver allerede har betalt for regnes da med. Har arbeidstaker rett på flere enn 10 omsorgsdager, forskutterer arbeidsgiver for resten av dagene, men kan søke NAV om refusjon fra og med 11. dag.
Har arbeidsgiver dekt 3 omsorgsdager før 1. juli, må arbeidsgiver dekke de 7 neste omsorgsdagene før NAV refunderer resten.

Når barnet må være hjemme av smittevernhensyn

I forbindelse med gjenåpningen av barnehager og skoler ble det åpnet for at arbeidstaker kan få omsorgspenger hvis barnet må holdes hjemme på grunn av spesielle smittevernhensyn hos barnet selv eller hos et familiemedlem barnet bor med. Denne muligheten gjelder fortsatt. Et slikt smittevernhensyn må bekreftes av lege. Bestemmelsen står i § 4-1, 2. ledd i Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien. Med en slik bekreftelse fra lege har arbeidstaker rett til omsorgspenger selv om maksimalt antall omsorgsdager ellers er brukt opp, ifølge § 4-3, 2. ledd.

Kan overføre dager med omsorgspenger mellom foreldrene

I perioder der skole eller barnehage er stengt på grunn av covid-19-pandemien er det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Ordningen ble innført for å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, men av praktiske årsaker ble den gjort generell. Denne muligheten er der fortsatt, men også her gjelder regelen om at omsorgsdagene nullstilles 1. juli.

 

Hege J. Wold

Hege Johanne er juridisk rådgiver i Compendia, og har 15 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har også jobbet mange år som journalist.