Ny IA-avtale fra 1. januar 2019

Hege Wold,  juridisk rådgiver i Compendia

Ordningen med IA-virksomheter er historie, etter at ny IA-avtale er på plass fra 1. januar 2019. Spørsmålet er hva som skjer med den utvidede retten til egenmelding arbeidstakere i slike virksomheter har hatt.

Tidligere intensjonsavtaler om et inkluderende arbeidsliv (IA) har bygd på en ordning der den enkelte virksomhet inngår samarbeidsavtale med NAV. Samarbeidsavtalen ga tilgang på virkemidler, men påla samtidig virksomheten å utvide arbeidstakernes rett til å egenmelde sykefraværet sitt, slik som beskrevet i intensjonsavtalen. Hele denne ordningen er fjernet i ny IA-avtale, som ble signert før jul.

 

Opp til den enkelte virksomhet
I ny IA-avtale oppfordrer organisasjonene tidligere IA-virksomheter til å videreføre retten til utvidet egenmelding. De oppfordrer også virksomheter som ikke tidligere har hatt utvidet egenmeldingsrett til å vurdere ordningen.
Folketrygdlovens regler om egenmelding er minimumsrettigheter, og arbeidsgiver står fritt til å praktisere mer fleksible løsninger, så lenge det er snakk om sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden, som arbeidsgiver selv betaler for. Enkelte arbeidsgivere har de siste årene innført en slik ordning, uten å signere samarbeidsavtale med NAV.

 

Statlige arbeidsgivere
Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefaler statlige virksomheter å videreføre retten til utvidet egenmelding slik den har vært, fram til 28. februar 2019. Det gir partene lokalt tid til å drøfte utvidet rett til egenmelding som ett av tiltakene i det systematiske sykefraværsarbeidet.

 

Utvidet egenmelding inn i folketrygdloven?
I ny IA-avtale foreslår partene at muligheten til å avtale utvidet rett til egenmelding blir presisert i folketrygdloven. De foreslår også at lovgiver innfører en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte.

Sykefraværet skal fortsatt ned
Ny avtale gjelder for 4 år. I denne perioden skal sykefraværet ned 10 % sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018, og frafallet i arbeidslivet skal reduseres. Som før forplikter regjeringen seg til ikke å foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, med mindre partene blir enige om noe annet.
Det er langtidsfraværet som utgjør den største delen av sykefraværet i Norge, og slikt fravær øker risikoen for varig frafall fra arbeidslivet. Innsatsen skal derfor målrettes mot lange sykefravær og hyppige, gjentatte sykefravær.

Arbeidslivssenter for alle
Hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. Før arbeidslivssenteret yter bistand, må virksomheten dokumentere at partene på arbeidsplassen er i dialog om det systematiske sykefraværsarbeidet. De som allerede har en fast kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter kan beholde ordningen inntil videre.
NAV Arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet får større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.

 

 

Flere virkemidler

  • Gjennom bransjeprogram skal innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall.
  • Det skal gjennomføres forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte som ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver på grunn av sykdom eller skade.
  • En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.