Ny IA-avtale fra 1. januar 2019

Hege Wold,  juridisk rådgiver i Compendia

Ordningen med IA-virksomheter er historie, etter at ny IA-avtale er på plass fra 1. januar 2019. Spørsmålet er hva som skjer med den utvidede retten til egenmelding arbeidstakere i slike virksomheter har hatt.

Tidligere intensjonsavtaler om et inkluderende arbeidsliv (IA) har bygd på en ordning der den enkelte virksomhet inngår samarbeidsavtale med NAV. Samarbeidsavtalen ga tilgang på virkemidler, men påla samtidig virksomheten å utvide arbeidstakernes rett til å egenmelde sykefraværet sitt, slik som beskrevet i intensjonsavtalen. Hele denne ordningen er fjernet i ny IA-avtale, som ble signert før jul.

 

Plikt til å drøfte egenmeldingsretten med tillitsvalgte
Folketrygdlovens regler om egenmelding er minimumsrettigheter, og arbeidsgiver står fritt til å praktisere mer fleksible løsninger, så lenge det er snakk om sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden, som arbeidsgiver selv betaler for. Det er nå presisert i folketrygdloven § 8-24.
Enkelte arbeidsgivere valgte tidligere å innføre en ordning med utvidet rett til egenmelding, uten å signere samarbeidsavtale med NAV for å bli IA-virksomhet. Flere arbeidsgivere har valgt å beholde ordningen, etter at den ble fjernet fra IA-avtalen.
Nå er alle arbeidsgivere pålagt å drøfte med de tillitsvalgte om virksomheten skal innføre en ordning med utvidet rett til egenmelding. Regelen står i folketrygdloven § 8-24, 4. ledd.

Sykefraværet skal fortsatt ned
Ny avtale gjelder for 4 år. I denne perioden skal sykefraværet ned 10 % sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018, og frafallet i arbeidslivet skal reduseres. Som før forplikter regjeringen seg til ikke å foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, med mindre partene blir enige om noe annet.
Det er langtidsfraværet som utgjør den største delen av sykefraværet i Norge, og slikt fravær øker risikoen for varig frafall fra arbeidslivet. Innsatsen skal derfor målrettes mot lange sykefravær og hyppige, gjentatte sykefravær.

Arbeidslivssenter for alle
Hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. Før arbeidslivssenteret yter bistand, må virksomheten dokumentere at partene på arbeidsplassen er i dialog om det systematiske sykefraværsarbeidet. De som allerede har en fast kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter kan beholde ordningen inntil videre.
NAV Arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet får større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.

Flere virkemidler

  • Gjennom bransjeprogram skal innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall.
  • Det skal gjennomføres forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte som ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver på grunn av sykdom eller skade.
  • En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.