IA-avtalen forlenget til 31. desember 2024

Nåværende IA-avtale er forlenget med to nye år, og begrunnelsen er todelt. Partene vil gi virkemidlene fra 2019 noe lengre tid til å virke før de vurderer å endre avtalen, og de ser at pandemien har ført til forsinkelser og hindringer i IA-arbeidet.
Samtidig er partene enige om å forsterke innsatsen for å nå målene i Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Koordineringsgruppen skal utvikle dagens virkemidler videre, og en arbeidsgruppe skal foreslå tiltak som kan revitalisere og forsterke det lokale IA-samarbeidet.

Sykefraværet og frafallet i arbeidslivet skal ned

Målet med avtalen er det samme som før. Sykefraværet skal ned 10 %, sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018, og frafallet i arbeidslivet skal reduseres. Regjeringen er fortsatt forpliktet til ikke å foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, med mindre partene blir enige om noe annet. Det er langtidsfraværet som utgjør den største delen av sykefraværet i Norge, og slikt fravær øker risikoen for varig frafall fra arbeidslivet. Innsatsen skal derfor målrettes mot lange sykefravær og hyppige, gjentatte sykefravær.

IA-virksomhetene er historie

Ordningen med IA-virksomheter ble historie da dagens IA-avtale kom på plass 1. januar 2019. Tidligere intensjonsavtaler om et inkluderende arbeidsliv (IA) bygde på en ordning der den enkelte virksomhet inngikk samarbeidsavtale med NAV. Samarbeidsavtalen ga tilgang på virkemidler, men påla samtidig virksomheten å utvide arbeidstakernes rett til å egenmelde sykefraværet sitt. Hele denne ordningen ble fjernet i 2019.

Plikt til å drøfte egenmeldingsretten med tillitsvalgte

Nå er alle arbeidsgivere pålagt å drøfte med de tillitsvalgte om virksomheten skal ha en ordning med utvidet rett til egenmelding. Regelen står i folketrygdloven § 8-24, 4. ledd.

Folketrygdlovens regler om egenmelding er minimumsrettigheter, og arbeidsgiver står fritt til å praktisere mer fleksible løsninger, så lenge det er snakk om sykefravær innenfor arbeidsgiverperioden, som arbeidsgiver selv betaler for. Det er nå presisert i folketrygdloven § 8-24.

Flere arbeidsgivere har valgt å beholde den tidligere IA-ordningen, etter at den ble fjernet fra IA-avtalen. Plikten til å drøfte egenmeldingsretten omfatter også dem.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!