Reglene for koronarelatert fravær

Koronasituasjonen har bedret seg, men noen av unntaksreglene for sykepenger og omsorgspenger gjelder fortsatt ut september 2021.

Etter korona-utbruddet i mars 2020 har fraværsreglene blitt endret flere ganger.

Selv om koronasituasjonen bedrer seg,  fører det fortsatt til at mange arbeidstakere ikke kan gå på jobb. Det kan enten skyldes egen sykdom eller mistanke om sykdom, karantene, koronasyke barn eller stengte barnehager m.m.

De midlertidige reglene om blant annet sykepenger og omsorgspenger følger av midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.

Arbeidstakers rett til sykepenger

Ikke alle arbeidstakere har mulighet til å jobbe hjemmefra, men for å unngå sykmelding skal man alltid prøve å finne løsninger med hjemmekontor. Retten til sykepenger forutsetter altså at covid-19-relatert sykefravær faktisk gjør at arbeidstaker må være borte fra arbeidet og har tapt inntekt.

Fram til 1. oktober 2021 har arbeidstaker rett til sykepenger når han/hun:

 • har covid-19 eller er antatt smittet (har luftveisinfeksjoner)
 • er pålagt karantene av helsemyndighetene eller av kommunen eller kommuneoverlegen
 • er pålagt ventekarantene i henhold til anbefalinger fra helsemyndighetene
 • har sykefravær som skyldes vaksinering mot covid-19-sykdom som gjør det nødvendig å være borte fra arbeidet minst en hel arbeidsdag
 • har en følgetilstand av covid-19 sykdom
 • er pålagt karantene ved innreise til Norge

Arbeidstaker kan også ha rett til sykepenger i særskilte tilfeller hvor det er økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Pårørende til de med økt risiko har ikke rett til sykepenger, med mindre de selv har forhøyet risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Sykepenger kan nektes når arbeidstaker er i karantene etter å ha brutt myndighetenes reiseråd på utreisetidspunktet. Dette for å hindre misbruk av sykepengeordningen. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller bestride sykmeldingen for arbeidsgiverperioden, det vil si de 16 første hele dagene av fraværet.

Egenmelding eller sykmelding til arbeidsgiver?

Når vilkårene for rett til sykepenger fra arbeidsgiver er oppfylt, skal arbeidsgiver betale sykepenger i hele arbeidsgiverperioden. Arbeidstaker må i denne perioden dokumentere fraværet med egenmelding eller sykmelding.

Arbeidsgiver kan kreve sykmelding fra 4. dag, men har også mulighet til å godta dokumentasjon fra arbeidstaker i form av egenmelding. Arbeidstaker må følge de rutinene som er fastsatt på arbeidsplassen.

Midlertidige regler om refusjon av sykepenger

Når fraværet skyldes covid-19, kan arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV fra dag 4 og opp til maks 16 dager. Refusjonsordningen er midlertidig og gjelder ut september 2021.

NAV vil refundere sykepenger basert på de opplysningene de får fra arbeidsgiver. Det holder at den ansatte begrunner egenmeldingen med at fraværet skyldes koronaviruset. Ansatte som har fått sykmelding fra lege må opplyse arbeidsgiver om fraværet skyldes covid-19. Det er i utgangspunktet taushetsbelagt informasjon og ikke noe arbeidsgiver kan kreve av arbeidstaker.

Fristen for å søke refusjon fra NAV er:

 • inntil 9 måneder for sykefravær i perioden mellom 16. mars 2020 og 31. desember 2020, og
 • inntil 3 måneder for sykefravær etter 1. januar 2021

«Hjemme med sykt barn-dager» - rett til omsorgspenger

Ifølge arbeidsmiljøloven har arbeidstaker rett til å være hjemme med sykt barn, enten fordi barnet er sykt eller trenger oppfølging i forbindelse med sykdom, eller fordi barnepasser er syk. I slike tilfeller har arbeidstaker rett til sykepenger, forutsatt at de alminnelige vilkårene er oppfylt for rett til omsorgspenger og arbeidstaker har tapt inntekt.

Retten til omsorgspenger gjelder som hovedregel ut det kalenderåret barnet fyller 12 år. I noen tilfeller, blant annet når barnet har en kronisk sykdom, vil retten utvides til det kalenderåret barnet fyller 18 år.

På grunn av korona-situasjonen er antallet «sykt barn-dager» doblet.

Fram til 31. desember 2021 er antall dager med rett til omsorgspenger slik:

 • 1 eller 2 barn: 20 dager/40 dager når man er alene med omsorgen
 • 3 eller flere barn: 30 dager/60 dager når man er alene med omsorgen
 • Når man ikke bor sammen med den andre forelderen, og det er inngått avtalt om delt bosted, får begge 20 eller 30 dager hver avhengig av hvor mange barn man har

I forbindelse med koronasituasjonen har arbeidstaker, fram til 1. oktober 2021, også rett til omsorgspenger når:

 • barnet er i karantene
 • skoler og barnehager er helt eller delvis stengt
 • barnet må holdes hjemme fra skole/barnehage på grunn av spesielle smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlemmer barnet bor med

Når skoler og barnehager er stengt, eller når barnet må holdes hjemme av særlige smittevernhensyn, har arbeidstaker rett til omsorgspenger selv om årskvoten er brukt opp.

Dokumentasjon på fravær

En lokal stengning skal bekreftes av skolen eller barnehagen. Arbeidstaker må levere bekreftelsen til arbeidsgiver som dokumentasjon på fraværet.

Når fraværet gjelder særlige smittevernhensyn, skal arbeidstaker levere en bekreftelse fra lege til arbeidsgiver.

NAV legger til grunn at arbeidsgiver har fått slik dokumentasjon ved krav om refusjon for utbetalte dager med omsorgspenger som overstiger 10 stønadsdager for kalenderåret.

Overføring av dager med omsorgspenger

Arbeidstaker kan overføre dager med omsorgspenger til en annen omsorgsperson fordi barnehagen eller skolen er stengt på grunn av covid-19-pandemien. Denne regelen gjelder til og med 31. desember 2021.
Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!