Sakset fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019

Sakset fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019

Hege Wold, juridisk rådgiver i Compendia

Feriepenger av tips?

Tips ansatte får fra kunder er skattepliktig inntekt, men inngår ikke i grunnlaget for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger. I sitt forslag til statsbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å endre praksis.

Fra nyttår må arbeidsgiver uansett holde oversikt over alle tips ansatte får fra kunder. Det følger av endringer i bokføringsforskriften som trer i kraft 1. januar 2019. Nå foreslår regjeringen at arbeidsgiver fra og med samme dato skal rapportere inn, betale arbeidsgiveravgift for og trekke forskuddsskatt av beløpet. Det vil blant annet bety at arbeidsgiver må betale feriepenger av beløpet, og at tips danner grunnlag for sykepenger og pensjonsinnbetalinger.

Er skattepliktig inntekt
Tips er ytelser arbeidstaker mottar i forbindelse med utførelsen av arbeidet sitt, og er dermed i realiteten lønn. Det er ikke tvilsomt etter dagens regler at tips er skattepliktig inntekt for arbeidstakeren. Men i motsetning til annen lønn er det opp til arbeidstaker selv å sørge for at inntekten blir rapportert inn til skattemyndighetene, noe mange ikke gjør. Det vil regjeringen gjøre noe med. En viktig begrunnelse for forslaget er ønsket om å begrense den svarte økonomien.

Vil tidsbegrense pendlerfradraget

Regjeringen foreslår å endre fradraget for merkostnader til kost og losji. Forslaget innebærer blant annet at fradragsretten oppheves for skattytere som kan oppbevare og tilberede mat i pendlerboligen, og at ordningen tidsbegrenses til 24 måneder.

Ønsker kortere opptjeningsperiode for dagpenger

Regjeringen ønsker at minsteinntekten arbeidstaker må ha for å få rett til dagpenger skal beregnes ut fra siste avsluttede kalenderår, og vil fjerne den alternative muligheten til å vurdere inntekten de 3 siste årene. Den foreslår også at sykepenger, pleiepenger, opplæringspenger og omsorgspenger skal telle med i grunnlaget for dagpenger.

Trapper ned tiltak for ledige

På bakgrunn av økt sysselsetting vil regjeringen trappe ned generelle  arbeidsmarkedstiltak, men foreslår økt satsing på ulike grupper som stiller svakere på arbeidsmarkedet. Blant annet foreslår regjeringen å bevilge 22,5 millioner til tiltaket varig tilrettelagt arbeid, som er et tilbud til uføretrygdede som kan bidra noe i arbeidslivet hvis de får spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Beløpet tilsvarer rundt 200 tilrettelagte arbeidsplasser.