Sykepenger som kompensasjon til arbeidstaker som nektes innreise

Arbeidstakere som ikke kan møte på jobb i Norge på grunn av innreiserestriksjoner vil kunne få inntektstapet delvis kompensert. Forslaget, som nå er til behandling i Stortinget, vil bety at arbeidsgiver forskutterer 70 % lønn til arbeidstakere for perioden fra og med 29. januar 2021.

Forslaget går ut på at arbeidsgiver forskutterer kompensasjonen, for deretter å få den refundert fra NAV. Løsningen er valgt for å komme raskt i gang med ordningen, og lette den administrative gjennomføringen. Også arbeidsgivere som har utbetalt lønn, vil kunne få refusjon tilsvarende 70 % av sykepengegrunnlaget.

Foto: Lukkede grenser, med gjerde og bom

Krever lovendring

Fordi myndighetene i dag ikke har grunnlag for å kreve slik forskuttering, må det en lovendring til før ordningen kan settes ut i livet. Lovforslaget går ut på å ta inn en bestemmelse i folketrygdloven § 25-16 som pålegger arbeidsgiver en slik plikt. Siden ordningen ifølge lovforslaget skal gjelde med tilbakevirkende kraft fra 29. januar 2021, er de grunnlovsmessige sidene ved saken vurdert.
Lovforslaget har ikke vært på høring, også det valget er tatt for å få ordningen på plass så raskt som mulig.

Hva kan arbeidstaker få?

Ytelsen foreslås utbetalt som sykepenger, med en kompensasjonsgrad på 70 % av sykepengegrunnlaget, slik det beregnes etter folketrygdloven § 8-28. Kompensasjonen er tenkt å følge sykepengereglene så langt de passer, men det blir gjort unntak for sykdomskravet, aktivitetskravet og kravet om oppfølging.

Utbetalingene teller ikke med i maksimalt antall sykepengedager etter folketrygdloven § 8-12. En arbeidstaker som mottar andre offentlige ytelser som skal dekke inntektstapet, vil ikke ha rett på ytelsen.

Når arbeidstaker har hatt ferie

Arbeidstaker skal ikke motta kompensasjon når han eller hun har ferie. Men arbeidstakere som har tatt ut ferie vil ifølge forslaget få rett til ytelsen hvis arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om å omgjøre ferien. Arbeidstaker har likevel ikke krav på å få ferien omgjort.

Refusjon basert på tillit

Arbeidstakere som reiser til utlandet i strid med nasjonale myndigheters reiseråd, vil kunne nektes ytelsen.
Når NAV skal refundere det arbeidsgiver har forskuttert, må etaten i stor grad stole på de opplysningene arbeidsgiver oppgir. Men det vil bli gjennomført kontroller i etterkant, for å avsløre eventuelt misbruk av ordningen.

Midlertidig løsning

Bakgrunnen for den foreslåtte kompensasjonsordningen er de strenge innreiserestriksjonene som ble innført 29. januar. Så snart det igjen åpnes for innreise for arbeidstakere fra andre EØS-land, vil ordningen bli avviklet.

 

 

Hege Johanne Wold

Hege er juridisk rådgiver i Compendia, og har over 17 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har blant annet jobbet som journalist i mange år.