Det er lønnsomt å jobbe med risikovurdering! 

 

De virksomheter som skaffer seg oversikt over sine farer og gjennomfører tiltak for å redusere dem, vil oppleve at tap og skader blir mindre.

Vi ønsker alle å jobbe i et godt arbeidsmiljø, hvor vi ikke utsettes for stor risiko eller unødige belastninger. Kampen om arbeidskraft er hard og dyktige medarbeidere velger i større grad enn før arbeidsgivere som bryr seg.

Et trygt og godt arbeidsmiljø vil bidra til å:

  • redusere sykefraværet
  • gi virksomheten et godt omdømme
  • gjøre virksomheten mer attraktiv ved rekruttering
  • bedre konkurranseevnen, f.eks. i en anbudsrunde


Det er viktig at virksomheten ser verdien av det systematiske HMS-arbeidet og ikke bare opplever det som et lovpålagt krav. Systematisk HMS-arbeid er derfor en god investering, og kan ses på som et tegn på bedriftens seriøsitet.

HMS-system
Kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter. Men små kontorvirksomheter med liten risiko for hendelser behøver ikke å ha like omfattende rutiner som store foretak med større risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv.

Et godt HMS-system skal ha fokus på forebyggende arbeid. Det skal sikre at eventuelle problemer fanges opp og håndteres i tide og sørge for god dokumentasjon av virksomhetens HMS-arbeid. Dette er forenlig med godt kvalitetsarbeid.

En risikovurdering er grunnmuren i en virksomhets HMS-styring. Den danner grunnlaget for å sette i gang tiltak som reduserer eller fjerner farer på arbeidsplassen. Dette gjelder både akutte hendelser og tilstander som kan utvikle seg over tid. Ved å gjennomføre en risikovurdering, vil man få en god oversikt over hvilke HMS-rutiner virksomheten skal ha.  Disse rutinene vil være preventive i forhold til uønskede hendelser og vil være med på å skape et trygt og godt arbeidsmiljø.

Compendia har lang og bred erfaring med HMS-arbeid i praksis. Vi kan hjelpe deg med gjennomføring av vernerunder og risikokartlegginger. Vi leverer helhetlige løsninger i vårt HMS-system med risikomodul.

 

 

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR, og har vært rådgiver i Compendia siden 2008. Basert på lang og bred erfaring, og god kompetanse, har Sonja en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygning av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.