E-konsultasjon som fast ordning

Under koronapandemien ble det åpnet for at sykmelding kan gis etter e-konsultasjon, det vil si etter telefonsamtale, e-postkorrespondanse eller videokonferanse mellom lege og pasient, i stedet for en fysisk undersøkelse. Den midlertidige ordningen med e-konsultasjon varer fram til 30. juni 2023, men allerede fra 1. juli 2023 blir ordningen permanent.

Hovedregelen etter folketrygdloven § 8-7 er at arbeidsuførhet må dokumenteres med legeerklæring for at arbeidstaker skal få rett på sykepenger. Unntaket gjelder for arbeidsgiverperioden når arbeidstaker kan bruke egenmelding.

En legeerklæring kan som hovedregel ikke godtas fra et tidspunkt før undersøkelse hos legen, men kan likevel godtas hvis den syke har vært forhindret fra å gå til lege, og det kan godtgjøres at han eller hun var syk også før lege ble oppsøkt.

Fra midlertidig til permanent ordning

For å hindre risiko for smitte, og for å avlaste fastlegene ble det tidlig under covid-19-pandemien åpnet for at man kunne få sykmelding etter e-konsultasjon. Den midlertidige forskriften som åpner for e-konsultasjon, gjelder til og med 30. juni 2023.

Ordningen med e-konsultasjon er evaluert underveis og utredet videre. Resultatet er at vi har fått en lovendring som innebærer at det nå gis adgang til å sykmelde etter e-konsultasjon som permanent ordning. Folketrygdlovens § 8-7 er endret, og vi har fått et nytt tredje, fjerde og femte ledd.

Rammer for e-konsultasjon

Fra 1. juli kan en lege eller annen sykmelder sykmelde etter e-konsultasjon, under visse forutsetninger.

Hovedregelen er fortsatt at legen skal foreta en fysisk undersøkelse av den som er syk. Men hvis en fysisk undersøkelse samme dag ikke er mulig, kan legen skrive en legeerklæring etter e-konsultasjon og foreta en fysisk undersøke pasienten så raskt som mulig etterpå.

Legen kan også skrive legeerklæring etter e-konsultasjon, uten å foreta en fysisk undersøkelse i etterkant, hvis følgende vilkår er oppfylt samtidig:

  • pasienten er kjent for legen
  • pasientens diagnose er kjent for legen
  • legen kan vurdere pasientens arbeidsevne uten fysisk undersøkelse
  • legen anser det som faglig forsvarlig å gjennomføre konsultasjonen som en e-konsultasjon

I alle tilfeller kan legen skrive sykmelding etter e-konsultasjon når det, etter legens vurdering, er svært sannsynlig at pasienten har en smittsom sykdom som er farlig for allmennheten, og et fysisk oppmøte vil innebære risiko for å spre smitte.

Det er legen selv som har ansvaret for å vurdere om det er i samsvar med lovens rammer å gjennomføre en e-konsultasjon.

Konsekvenser for arbeidsgiver?

Det følger av lovens forarbeider at sykmelding ved e-konsultasjon vil kunne senke terskelen for å be om sykmelding. Det er også påpekt at sykmeldinger vil kunne føre til økt sykefravær og høyere utgifter til sykepenger, både for arbeidsgiver og for NAV. Samtidig antas det at de rammene som er satt, og at leger også kan oppleve at det er lettere å avvise et krav om sykmelding gjennom e-konsultasjon, vil jevne ut en slik effekt.

Ordningen skal likevel evalueres, og man vil vurdere hvilken effekt ordningen med e-konsultasjon har på sykefraværet og sykepenger.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!