Hva sier Høyesterett om reisetid ?

Høyesterett har avsagt dom i en sak hvor en polititjenestemann gikk rettens vei for å få godkjent reisetid som arbeidstid. Polititjenestemannen hadde tapt saken både i tingretten og lagmannsretten.

Saken gjaldt spørsmål om reisetid utenfor ordinær arbeidstid er å anse som arbeidstid. Reisen til et annet sted enn det faste oppmøtestedet var en nødvendig og vesentlig forutsetning for at arbeidstaker skulle kunne utføre sine arbeidsoppgaver, og var pålagt av arbeidsgiver.

Høyesteretts begrunnelse

Under reisen var polititjenestemannen forpliktet til å følge arbeidsgivers instrukser og utføre arbeidsoppgaver for arbeidsgiver. Han kjørte politibil, bar våpen, hadde arbeidsgivers mobiltelefon, og kjøretøyet ble overvåket med GPS fra Operasjonssentralen.

Det er også pekt på som et særegent forhold at som polititjenestemann er du pålagt å tjenestegjøre på andre steder enn fast oppmøtested, og dette anføres som et argument for at reisen til og fra dette sted må betraktes som en integrert del av hans arbeid.

EFTA-domstolen har uttalt seg

Under saksforberedelsene for Høyesterett ble EFTA-domstolen bedt om å uttale seg om forståelsen av arbeidstidsbegrepet i EUs arbeidstidsdirektiv.

De kom med en rådgivende uttalelse 27. november 2017 hvor de konkluderte med at reisetid til/fra et annet sted som angitt av arbeidsgiver for å utføre arbeidsoppgaver utgjør arbeidstid.

Hva nå?

Høyesterett har nå avsagt en dom som slår fast at reisetid er arbeidstid.

Men vi kan neppe trekke noen klare generelle konklusjoner med utgangspunkt i denne dommen, da Høyesterett sin begrunnelse og konklusjon er knyttet tett opp til de spesielle forholdene i denne konkrete saken. Saken gjaldt arbeidstakere i politi- og lensmannsetaten og de konkrete oppdragene og arbeidssituasjoner som er typiske for dem.

Framover blir det imidlertid veldig interessant å følge med på om denne dommen vil få noen generell betydning for forståelsen av arbeidstidsbegrepet.

Det er grunn til å tro at temaet arbeidstid og reisetid kan være aktuelt både i forbindelse med tariffoppgjør og i lovsammenheng.

Saken har allerede fått en del oppmerksomhet i media, og arbeidsgiver og HR-medarbeidere må være forberedt på at mange arbeidstakere vil være opptatt av hvordan reisetid i jobben er regulert på egen arbeidsplass.

LES OGSÅ VÅR ARTIKKEL:

Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!