Er reisetid arbeidstid?

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Tiden arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver er arbeidsfri eller fritid. Som hovedregel vil reisetid til og fra jobb ikke være arbeidstid. Det samme gjelder reisetid til et annet oppmøtested enn det faste arbeidsstedet. Men unntak kan forekomme.
Regnes reisetiden som arbeidstid vil det ha betydning i forhold til vernereglene om arbeidstid, for eksempel regler om hviletid og overtid. Er reisetiden arbeidstid er det også aktuelt å avklare spørsmål om godtgjørelse. Det vil derfor være viktig både for arbeidsgiver og arbeidstaker å avklare om reisetid er arbeidstid.

«Til disposisjon»

I arbeidsmiljøloven er arbeidstid definert som «den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver”. For at reisetid skal anses som arbeidstid må altså arbeidstaker «stå til disposisjon for arbeidsgiver» under reisen.

Tiden arbeidstaker bruker hjemmefra og til og fra sitt faste arbeidssted regnes normalt ikke som arbeidstid. Arbeidstaker kan bruke denne tiden til hva man vil, for eksempel lese avis eller ta seg en hvil på toget. Arbeidstaker står med andre ord ikke til arbeidsgivers disposisjon. Unntak kan likevel tenkes hvis arbeidstaker eksempelvis er pålagt å utføre arbeid på reisen, eller kan motta instrukser fra arbeidsgiver underveis.

Skal arbeidstaker delta på møter eller kurs, vil det vanligvis være selve møte- eller kursdeltakelsen som er utførelsen av jobben, og ikke reisen til eller fra. Arbeidstaker står nødvendigvis ikke “til disposisjon for arbeidsgiver” under selve reisen, selv om den skjer i arbeidsgivers regi.

“For at reisetid skal anses som arbeidstid må arbeidstaker stå til disposisjon for arbeidsgiver under reisen”
Skal arbeidstaker delta på møter eller kurs, vil det vanligvis være selve møte- eller kursdeltakelsen som er utførelsen av jobben og ikke reisen til eller fra. Arbeidstaker står nødvendigvis ikke “til disposisjon for arbeidsgiver” under selve reisen, selv om den skjer i arbeidsgivers regi. 

Tre elementer

Det er ikke alltid opplagt om reisetid er arbeidstid i lovens forstand, for eksempel når arbeidstaker har et fast oppmøtested men blir pålagt å møte opp et annet sted, utenom den alminnelige arbeidstiden. Om reisetiden er arbeidstid må vurderes konkret med utgangspunkt i disse tre elementene:
  • Arbeidstaker må utføre sine arbeidsoppgaver eller plikter innenfor rammen av sitt arbeidsforhold
  • Arbeidstaker må i løpet av tiden stå til arbeidsgivers disposisjon
  • Arbeidstakeren må arbeide
En slik forståelse av arbeidstidsbegrepet i arbeidsmiljøloven er lagt til grunn av norske domstoler.

Godtgjørelse

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke ansattes rett til lønn. Selv om reisetid defineres som arbeidstid er det ikke dermed sagt at arbeidstaker har rett på lønn eller annen form for kompensasjon for reisetiden, for eksempel avspasering time for time. Hvordan reisetiden skal kompenseres vil bero på hva som er avtalt, enten i arbeidsavtalen eller i en tariffavtale/overenskomst.

Ellers finnes det også eksempler på ulike kompensasjonsordninger for reisetid som ikke defineres som arbeidstid, for eksempel i tariffavtaler, i arbeidsavtaler eller retningslinjer eller rutiner som er fastsatt av arbeidsgiver. Ifølge slike ordninger kan reisetid for eksempel bli kompensert med lønn eller avspasering.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!