Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021

Vi har sakset litt fra regjereingens forslag til statsbusjett for 2021 og gir deg en oversikt over forslag som kan påvirke din arbeidshverdag.

Større rom for skattefrie gaver fra arbeidsgiver
Regjeringen ønsker å åpne for at arbeidsgiver i større grad skal kunne gi naturalytelser til ansatte skattefritt. Beløpsgrensen foreslås økt til 5000 kroner i 2021, en økning på 3000 kroner. Forslaget fra regjeringen omfatter også skattefritak for influensavaksine og framtidige pandemivaksiner finansiert av arbeidsgiver. I tillegg vil man forenkle arbeidsgivers plikt til å verdsette, rapportere og dokumentere ytelsene. Målet er å gjøre det lettere for arbeidsgiver å tilby ansatte fordeler uten at jobben med rapportering øker.
Utdanningsmuligheter for permitterte og andre arbeidssøkere

Muligheten til å kombinere utdanning med dagpenger foreslås forlenget til 1. juli 2021.

Våren 2020 ble det bevilget 323,3 millioner kroner, inkludert 23,3 millioner kroner til utdanningsstøtte, for at flere permitterte og ledige kan fullføre videregående opplæring. Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen i 2021.

Les mer om utdanning kombinert med dagpenger

Grønne arbeidsplasser

I budsjettforslaget er det satt av 333 millioner kroner til Grønn plattform i 2021. Det er et treårig prosjekt som skal fornye næringslivet gjennom en grønn plattform for forskning og innovasjon. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva skal administrere ordningen og fordele pengene til grønne prosjekter.

Styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet
Regjeringen foreslår å øke budsjettene til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet med til sammen 52 millioner kroner. Pengene skal blant annet sikre bedre håndhevelse av regelverket for innleie i byggenæringen.
Engangsstønaden opp til 90.300 kroner
Engangsstønaden ved fødsel til mødre som ikke har rett på foreldrepenger foreslås økt med 5580 kroner, fra 84.720 til 90.300 kroner. I minst 7 av 10 tilfeller der mor mottar engangsstønad, lever familien under eller nær lavinntektsgrensa.
2,9 milliarder mer til arbeidsavklaringspenger
Regjeringen ser for seg at ordningen med arbeidsavklaringspenger vil bli brukt oftere neste år, og foreslår å øke bevilgningen til ordningen med 2,9 milliarder kroner. Midlertidige regelendringer og nye anslag for effekten av koronapandemien er bakgrunnen for at man regner med at nær 12 000 flere personer vil motta arbeidsavklaringspenger i 2021 sammenlignet med saldert budsjett for 2020.
Tiltakspakke for økt mangfold i arbeidslivet
Regjeringen foreslår å etablere en tilskuddsordning for tiltak som kan gi økt etnisk mangfold i arbeidslivet. En tiltakspakke på 15 millioner kroner skal blant annet brukes på informasjon og veiledning til arbeidsgivere, bransjeorganisasjoner og andre.
Ny tilskuddsordning til sommerjobb

Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak for de som står uten jobb foreslås økt med 825 millioner kroner. Det vil gi 7000 flere tiltaksplasser.

Økt innsats for unge uten jobb, og styrking av inkluderingsdugnaden for arbeidssøkere med hull i CV-en og nedsatt funksjonsevne er noen av målene. Viktige virkemidler rettet mot unge uten jobb og utdanning er opplæringstiltak, digitale oppfølgingstiltak, arbeidstrening i kombinasjon med mentor- og inkluderingstilskudd, og en ny tilskuddsordning til sommerjobb.

Arbeidsmarkedstiltaket «Varig tilrettelagt arbeid» foreslås styrket med 39 millioner.

I tillegg foreslås det å bevilge 500 millioner kroner mer til NAVs koronahåndtering.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!