Slik kan antall overtidstimer reduseres

I den oversikten arbeidsgiver fører over antall overtidstimer, bør merarbeid holdes utenfor. Det er det flere grunner til.

Arbeidsmiljøloven definerer rammer og grenser for arbeidstid.

Hva som er grensen for alminnelig arbeidstid fastsettes konkret ut fra blant annet når på døgnet arbeidsøkten er plassert og hvilken type skiftordning det eventuelt er snakk om. I de fleste tilfeller er grensen for alminnelig arbeidstid 9 timer i løpet 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager, men grensen kan også være kortere. Etter arbeidsmiljøloven regnes alt arbeid ut over alminnelig arbeidstid som overtid.

Ved tariffavtale eller annen avtale er alminnelig arbeidstid ofte kortere, for eksempel 37,5 timer per uke. Jobber arbeidstaker lenger enn grensen som er satt for alminnelig arbeidstid i tariffavtalen eller annen avtale, men innenfor lovens grense for alminnelig arbeidstid, blir det ofte omtalt som merarbeid.

Merarbeid er ikke overtidsarbeid etter arbeidsmiljøloven, siden man fortsatt er innenfor lovens grense for alminnelig arbeidstid. Hvorvidt man har krav på overtidsbetaling for merarbeid, beror på tariffavtalen eller annen avtale.

Særlig og tidsavgrenset behov?

Felles for både merarbeid og overtidsarbeid er at dette bare kan pålegges av arbeidsgiver i den utstrekning det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Det vil si at et permanent behov for merarbeid og overtidsarbeid må løses ved å øke bemanningen. Men i motsetning til overtid, er det ikke et lovfestet krav om at arbeidstaker skal motta et tillegg i lønnen for merarbeidet. Dette reguleres imidlertid typisk i tariffavtaler.

Etter arbeidsmiljøloven skal overtidstillegget være på minst 40 %. Arbeidsgiver er også forpliktet til å ha kontroll på antall overtidstimer, slik at en holder seg innenfor grensene etter arbeidsmiljøloven.

Hva er overtid?

Varer arbeidsøkten ut over lovens grense for alminnelig arbeidstid vil dette være overtidsarbeid etter arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven setter rammer for ulike arbeidstidsordninger så som vanlig dagarbeid eller ulike skift-ordninger. Merk at grensene for alminnelig arbeidstid kan gjennomsnittsberegnes over nærmere angitte perioder dersom det er skriftlig avtalt. Det vil si at en kan jobbe mer enn 9 timer / 40 timer uten at det regnes som overtid. Man jobber da mer i noen perioder og mindre i andre.

Hva er merarbeid?

Når en arbeidstaker arbeider ut over avtalt arbeidstid, men innenfor de lovfestede grensene for alminnelig arbeidstid, regnes dette som merarbeid. Merarbeid kan omfatte både arbeid utover avtalt arbeidstid på enkelte dager, arbeid på fridager, helgearbeid, kveldsvakter og når en deltidsansatt arbeider ut over sin stillingsandel.

Få skillet klart frem

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan altså være tjent med å ha et klart skille mellom hva som er overtidsarbeid etter arbeidsmiljøloven og hva som er merarbeid.

Etter loven er det et krav om at overtidsarbeid skal godtgjøres med overtidsbetaling. Kompensasjon for merarbeid er ikke regulert i loven.

Har man en oversikt over hva som er hva vil det for arbeidstaker komme klarere frem hvorvidt kravet til overtidsgodtgjørelse er overholdt, mens arbeidsgiver får mer å gå på i overtidsregnskapet når merarbeidstimene holdes utenfor.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!