5 steg til ISO 9001-sertifisering

ISO 9001-sertifikatet demonstrerer at virksomheten oppfyller standardkravene, og at den er i stand til å aktivt forbedre interne prosesser. Men hvor krevende er det egentlig å bli sertifisert?

ISO 9001 handler i stor grad om å ta vare på kunden, og en sertifisering etter 9001-standarden sender et sterkt signal om at virksomheten din jobber kontinuerlig for å etterkomme krav og forventninger til kvalitet, produkt og kundetilfredshet.

Et maraton - ikke en sprint

For å bli sertifisert må virksomheten innføre et effektivt ledelsessystem. I den forbindelse kan det være gunstig å koble på en uavhengig tredjepart, som Compendia. Med vår kompetanse og erfaring vil du forenkle veien til målet, og oppnå en mer effektiv utnyttelse av ressursene dine.

Virksomheten må også tilfredsstille alle krav i 9001-standarden. Enkelt forklart må man gjennom disse 5 stegene:

1. Forberedelser: I den innledende fasen må virksomheten definere mål, planlegge prosjektet, motta opplæring i ISO 9001, samt tildele oppgaver og ansvar. Et viktig aspekt er å få folk med og skape entusiasme blant de ansatte.

2. Utarbeide dokumentasjon: Standarden krever at man formulerer og beskriver kvalitetsmål, prosessbeskrivelser, prosedyrer, kvalitetsmål og kvalitetspolicy.

3. Implementering: : I henhold til ISO 9001 skal man under implementeringsfasen jobbe med prosessforbedring. Dette innebærer at virksomheten sørger for at praksis samsvarer med kravene i ISO-standarden og dokumentasjonen som er beskrevet i punkt 2., samt at data og måleresultater loggføres.

4. Intern revisjon og ledelsens gjennomgang:  Virksomheten foretar en egenevaluering for å undersøke om praksis er i henhold til kravene i ISO-standarden.

5. Sertifisering : I den siste fasen velges sertifiseringsorgan, samt at virksomheten og den uavhengige tredjeparten avtaler tid for gjennomgang av trinn 1 og trinn 2. Her ser man på den skriftlige dokumentasjonen, og hvordan virksomheten følger opp denne i praksis.

I møte med kunder har vi erfart at det gir tyngde å ha med Compendia i kvalitetsarbeidet.

Geir Pollestad
Haaland Tynnplate

Foto: Gabriel Pollestad.

Avvik er normalen

I de aller fleste tilfeller vil man gjøre funn som avviker fra standarden under sertifiseringsprosessen. Disse må forbedres og lukkes før virksomheten kan få sertifikatet.

ISO 9001-sertifikatet er gyldig i 3 år, så fremt virksomheten fortsetter å oppfylle kravene og kan dokumentere bruk av styringssystemet.

Frem til resertifisering kan Compendia blant annet bistå med årlige handlingsplaner, interne revisjoner og oppfølging av kvalitetsprestasjoner.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!