Kan arbeidstaker jobbe noen timer på kveldstid?

Arbeidsmiljøloven åpner for at arbeidstaker på eget initiativ skal kunne jobbe om kvelden fram til kl. 23.00. Men flere vilkår må være oppfylt, siden arbeid etter kl. 21.00 om kvelden er nattarbeid, som i utgangspunktet er forbudt.
Arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00 er nattarbeid. På denne tiden av døgnet øker risikoen for feil og ulykker, og for at arbeidstakers helse påvirkes negativt, blant annet ved at faren for å pådra seg sykdommer øker. Derfor har arbeidsmiljøloven grenser for når arbeidstaker kan jobbe om natten. Nattarbeid kan utføres når det er nødvendig ut fra type arbeid og etter avtale med de tillitsvalgte, hvis det er et særlig og tidsavgrenset behov for det.

Avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

§ 10-11 (3) i arbeidsmiljøloven åpner likevel for at en arbeidstaker som i utgangspunktet har dagarbeid, kan jobbe mellom 21.00 og 23.00, selv om vilkårene for nattarbeid ikke er oppfylt.
Arbeidsgiver og arbeidstaker inngår da en skriftlig avtale om at arbeidstaker på eget initiativ kan utføre arbeid fram til kl. 23.00. Avtalen kan inngås for ett enkelt tilfelle, gjelde for en tidsavgrenset periode, eller være en fleksitidsavtale.

Slikt arbeid kan bare skje på arbeidstakers initiativ, men arbeidsgiver må være enig i at noe av arbeidet kan utsettes til den ordinære arbeidsdagen er over.

“Arbeidstakere med barn kan for eksempel ha behov for å avslutte dagen på kontoret litt tidligere enn vanlig, og i stedet jobbe hjemmefra noen timer på kvelden.”

Skal være frivillig

Muligheten for slikt frivillig kveldsarbeid kom inn i loven i 2017. Reglene ble myket opp av hensyn til både virksomheters og arbeidstakeres behov for fleksibilitet. Arbeidstakere med barn kan for eksempel ha behov for å avslutte arbeidet på arbeidsstedet tidligere enn vanlig, og i stedet jobbe hjemmefra noen timer på kvelden. Departementet viser til at når arbeidstaker kan påvirke arbeidstiden sin selv, ser fleksibel arbeidstid ut til å minske opplevelsen av konflikt mellom familie og arbeid, og til å legge til rette for familieliv.

Samtidig ser man farer med ordningen. Arbeidstakers lojalitetsfølelse overfor arbeidsgiver og kolleger kan gjøre at noen føler seg presset til å inngå en slik avtale. Departementet påpeker at det er viktig å sikre at slikt arbeid faktisk skjer etter arbeidstakers eget ønske og initiativ.

Må sikres tilstrekkelig hvile

Grensene for alminnelig arbeidstid er ikke endret. Det vil si at arbeidstaker fortsatt ikke kan jobbe mer enn lovens grense for alminnelig arbeidstid uten at det overskytende regnes som overtid. Arbeidsmiljøloven stiller dessuten krav om 11 timers hvile daglig. I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan antall timer hvile arbeidstaker må ha i noen tilfeller kortes ned til 8 timer ved avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte, eller ved sentral avtale. Lovendringen åpner ikke for at hviletiden skal kunne kortes ned ved individuell avtale.

Det er ikke mulig å avtale at perioden mellom klokken 21.00 og 23.00 ikke er nattarbeid.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!