Lettere å utsette foreldrepengene, for noen

Folketrygdloven er endret for å gjøre det lettere for mor og far å utsette foreldrepengene, uansett årsak. Men de nye reglene gjelder ikke alle. Foreldre som fikk barn før 1. oktober 2021, må fortsatt følge gammelt regelverk, og huske å søke om utsettelse i tide.

Ifølge forarbeidene skal lovendringen gi alle foreldre fri adgang til å utsette foreldrepengene fram til barnet fyller tre år. I praksis viser det seg at de som fikk barn 30. september 2021 eller tidligere, ikke får nyte godt av forenklingene som er innført.

Hva er nytt?

Kravet i folketrygdloven § 14-10 om at perioden med foreldrepenger skal være sammenhengende, er fjernet. Nå blir det enkelt og greit slått fast i § 14-11 at foreldrepengene kan utsettes. Eneste begrensning gjelder perioden rett før og rett etter fødselen.

Derfor er vilkårene for utsettelse fjernet. De åpnet for å utsette foreldrepengene bare i noen klart definerte situasjoner, som lovbestemt ferie, arbeid på heltid, og i noen sykdomstilfeller. 

“Foreldre som fikk barn før lovendringen trådte i kraft 1. oktober 2021, må fortsatt følge gammelt regelverk, og huske å søke om utsettelse i tide.”

Hva betyr lovendringen?

Nye regler betyr at de som får barn 1. oktober 2021 eller senere kan utsette foreldrepengene også når de jobber deltid, studerer, deltar på arbeidsmarkedstiltak, eller av andre grunner. Arbeidstakere som har rett på 5 uker ferie, altså 4 dager mer enn lovbestemt ferie, kan utsette foreldrepengene når de tar disse feriedagene også. Foreldrepengene må tas ut innen barnet fyller 3 år, og denne tidsfristen er beholdt. Vil arbeidstaker ha et opphold i foreldrepengene, er det ikke nødvendig å søke NAV om å utsette ytelsen. Kravet om skriftlig avtale med arbeidsgiver for å utsette foreldrepengene på grunn av arbeid på heltid er også fjernet.

Perioden rett før og etter fødsel

Foreldrepenger mor mottar 3 uker før fødselen og 6 uker etter fødselen skal fortsatt bare kunne utsettes i noen få tilfeller, og da må årsaken til utsettelsen dokumenteres med legeerklæring. Her er det bare mulig å utsette foreldrepengene når mor eller barn er innlagt i helseinstitusjon, og når mor er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet på grunn av sykdom eller skade.

Skal gi enklere regler

Begrensningene i muligheten til å utsette foreldrepengene har vært kritisert av mange, og er blitt nevnt som årsak til at noen foreldre har mistet deler av foreldrepengeperioden, kjent som «fedrekvotefella». Mange har spurt seg hvorfor bare lovbestemt ferie skulle gi rett til utsettelse, men ikke de 4 ekstra feriedagene for alle som har 5 uker ferie. Og hvorfor skulle de som jobber heltid lettere kunne utsette foreldrepengene enn foreldre som jobber deltid eller studerer? Et viktig formål med lovendringen har derfor vært å få enklere regler, både for foreldre og NAV. Under komitébehandlingen på Stortinget ble det understreket at ordningen bør legges opp slik at ingen familier mister rettigheter fordi reglene er vanskelige å forstå. Det ble påpekt at det gamle regelverket til dels var dårlig begrunnet, og ikke godt nok tilpasset familiens behov.

Er reglene blitt enklere?

Siden nye regler bare skal omfatte dem som får barn etter at loven ble endret, har lovgiver valgt en løsning der ordningen man ville bort fra fortsatt skal gjelde, side om side med nye og enklere regler. Slik vil det være i hele tre år etter lovendringen. Dermed vil nok noen oppleve at lovendringen skaper enda større usikkerhet enn før om hva som gjelder, i alle fall noen år fram i tid.

Foreldre som har fått med seg nyheten om at foreldrepengene nå fritt kan utsettes, kan bli overrasket når de finner ut at det likevel ikke gjelder for dem. Ekstra utfordrende er det at vilkårene de omfattes av ikke lenger står i loven. Disse foreldrene må fortsatt huske å søke om utsettelse i tide, blant annet før de begynner å jobbe, og før de skal ha ferie.

Også for arbeidsgiver kan det by på utfordringer at rettighetene varierer fra ansatt til ansatt så lenge som 3 år etter lovendringen, avhengig av når den ansatte fikk barn.

Hvorfor er fødselstidspunktet avgjørende?

At tidspunktet for fødselen eller omsorgsovertakelsen er avgjørende, står ikke i lovteksten, og er ikke problematisert i forarbeidene. Der er det kun nevnt at endringen omfatter «nye tilfeller», og at det derfor ikke er foreslått overgangsbestemmelser.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!