Regjeringen foreslår lengre foreldrepermisjon med 80 prosent dekningsgrad

Regjeringen foreslår endringer i foreldrepengeordningen slik at man får det samme enten man velger 80 prosent eller 100 prosent dekningsgrad.
Endelig lovvedtak forventes i løpet av våren. Etter forslaget skal endringene tre i kraft fra 1. juli 2024.

Folketrygdloven § 14-9 regulerer lengden på stønadsperioden for foreldrepenger, og hva dette betyr enten man velger utbetalingen med 80 prosent eller 100 prosent sats.

Man kan i dag velge om man ønsker foreldrepenger i 49 uker med 100 prosent dekning eller 59 uker med 80 prosent dekning. Når man regner på dette viser det seg imidlertid at man samlet får mindre utbetalt hvis man velger løsningen med 80 prosent. 

Denne forskjellen har ikke vært tilsiktet, men har oppstått som en konsekvens av at foreldrepengeperioden er økt i flere runder fra 2005 og utover.

Ulemper med ulønnet permisjon

Per i dag lønner det seg med andre ord økonomisk å velge løsningen med 100 prosent dekning.  Det har medført at en del foreldre som egentlig ønsker foreldrepengeperioden så lang som mulig, likevel velger alternativet med 49 uker for så å ta ut ulønnet permisjon etterpå.

Følgen av å gå ut i ulønnet permisjon er at man risikerer å miste noen viktige rettigheter som arbeidstaker for en periode. Det er derfor et poeng å unngå dette, hvis den eneste grunnen til at man velger ulønnet permisjon er for å forlenge permisjonen tilsvarende lengden som permisjonen ville vært med 80 prosent dekning.

Endringsforslag

Regjeringens forslag til endring innebærer å fjerne forskjellen i foreldrepengebetalingen mellom 80 prosent og 100 prosent dekningsgrad.

Konkret innebærer dette at den totale stønadsperioden økes med 11 dager, fra 295 dager til 306 dager, hvis man velger 80% prosent dekningsgrad. Det foreslås også tilsvarende utvidelse i stønadsperioden som gjelder for tvilling- og flerlingeforeldre.

Lovendringsprosessen går nå sin gang, og endelig lovvedtak forventes i løpet av våren.

Etter forslaget vil endringene tre i kraft for de som får, eller adopterer barn 1. juli 2024 og senere.

Når endelig lovvedtak foreligger, vil Compendia følge opp videre med at alle våre produkter er oppdatert.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!