Foreldrepermisjon i friperiodene ved turnusarbeid

Noen arbeidstakere som jobber turnus har lange friperioder mellom hver arbeidsperiode. Ofte ønsker både den ansatte og arbeidsgiver at arbeidstaker tar ut foreldrepermisjonen i friperiodene. Hvilken mulighet er det for å ta ut permisjonen på denne måten og hvordan håndteres det i lovverket?

Uttaket av foreldrepermisjonen med foreldrepenger deles inn i mødrekvote og fedrekvote, og må tas ut av henholdsvis mor og far. I tillegg kommer fellesperioden som foreldrene kan fordele, men ikke helt fritt.

Ingen arbeidsaktivitet = krav til inntektsbortfall?

Vilkåret for rett til foreldrepenger etter folketrygdloven § 14-10 5. ledd, er at arbeidstaker ikke er i arbeid når foreldrepengene utbetales. Unntak gjelder når man skal ta ut foreldrepermisjonen gradert.

Bestemmelsen sier ingenting om at det er et krav at inntekten faller bort når foreldrepengene betales ut. Her skiller retten til foreldrepenger seg fra retten til sykepenger, som er en kompensasjonsordning for bortfall av arbeidsinntekt.
På bakgrunn av denne forståelsen er det mulig å ta ut foreldrepermisjonen i friperiodene sine. Det gjør at man mottar lønn fra arbeidsgiver og foreldrepenger samtidig.

Tidligere var dette en mulighet bare for de som arbeider offshore eller på landanlegg, men nå gjelder bestemmelsen for alle med en tilsvarende arbeidstidsordning.

Kravene som stilles

Alle foreldre som arbeider i en fast turnusordning, hvor man har intensive arbeidsperioder et visst antall uker, etterfulgt av en sammenhengende friperiode, skal kunne ta ut foreldrepermisjonen sin i friperiodene. Den intensive arbeidsperioden må være på minst en uke, men det kreves ikke at man bor borte fra hjemmet i perioden.

Det er ikke en ordning arbeidstaker kan kreve, den må avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. NAV kan kreve at arbeidstidsordningen dokumenteres med arbeidskontrakt eller lignende dokumentasjon.

Utsettelse av foreldrepengene i arbeidsperiodene

Hovedregelen er at uttaket av foreldrepengene tas ut i sammenheng, slik at kvotene og den valgfrie delen tas ut i direkte forlengelse av hverandre. Foreldrene har likevel mulighet til å dele uttaket av permisjonen mellom seg, eller å ta den gradert, så lenge foreldrepengene betales ut fortløpende.

Hvis det er ønskelig at foreldrepengene stoppes opp for en periode, må det inngås skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det må også søkes NAV om utsettelse etter folketrygdloven § 14-11. Slik avtale og søknad må foreligge når far skal ta ut fedrekvoten i sine friperioder etter at mor er ferdig med sin del av permisjonen. Det må da søkes om utsettelse av foreldrepengene for hver av arbeidsperiodene far skal gjennomføre, i tidsrommet når fedrekvoten tas ut.

Søknaden om utsettelse må sendes NAV før mor er ferdig med sin del av permisjonen.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!