Uttak av foreldrepenger i friperioder

Jobber du turnus, lurer du kanskje på om du kan ta ut foreldrepermisjon i friperiodene dine? Svaret på det kan være ja.

Uttaket av foreldrepermisjon med foreldrepenger deles inn i mødrekvote og fedrekvote. I tillegg kommer fellesperioden som foreldrene kan fordele mellom seg.

Loven stiller krav om at arbeidstaker ikke kan være i arbeid når han eller hun mottar foreldrepenger. Det er likevel ikke et krav om at inntekten må falle bort når man mottar foreldrepenger. Her skiller retten til foreldrepenger seg fra retten til sykepenger, som er en kompensasjonsordning for bortfall av arbeidsinntekt.

Da det ikke er et krav om inntektsbortfall, åpnes det opp for muligheten til å ta ut foreldrepenger i friperioder. Man vil da motta lønn fra arbeidsgiver og foreldrepenger samtidig.

Krav om fast turnusordning

Ikke alle turnusordninger gir denne muligheten. Det er slått fast av NAV at for å ha muligheten til å ta ut foreldrepenger i friperiodene må man arbeide i en fast turnusordning, hvor man har intensive arbeidsperioder et bestemt antall uker, etterfulgt av en sammenhengende friperiode. Den intensive arbeidsperioden må være på minst en uke, men det er ikke et krav at forelderen bor borte fra hjemmet i perioden.

Typiske eksempler på arbeid som omfattes er skift- og turnusarbeid innenfor offshore eller landanlegg.

Foreldre som har en turnusordning som ikke er fast slik at friperiodene ikke er avklart på forhånd, vil derfor ikke ha muligheten til å ta ut foreldrepenger i friperiodene.

Krav om skriftlig avtale

Foreldrepengeperioden kan tas ut sammenhengende, deles opp eller kombineres med arbeid. Velger man en løsning der man tar ut foreldrepenger i friperioder, vil det være en delvis permisjon som krever skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker etter lovens regler. Arbeidsgiver kan kun si nei til foreldrenes permisjonsløsning dersom den medfører vesentlige ulemper for virksomheten.

Etter dagens regler (barn født etter 1. oktober 2021) trenger ikke arbeidstaker søke NAV om utsettelse av foreldrepengene. Forelderen kan som hovedregel dele opp foreldrepengeperioden slik han eller hun selv ønsker.

Er barnet født før 1. oktober 2021 gjelder andre regler hvis man ønsker å utsette foreldrepengene.

Picture of Kjersti Totland

Kjersti Totland

Kjersti er juridisk rådgiver innen arbeidsrett og AI-trainer for vår chatbot, HR-Henry.

Picture of Kjersti Totland

Kjersti Totland

Kjersti er djridisk rådgiver innen arbeidsrett og AI-trainer for vår chatbot, HR-Henry.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!