Slutt på midlertidig ansettelse på generelt grunnlag

Fra 1. juli 2022 vil det ikke være mulig å inngå avtale om midlertidig ansettelse med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f.

Siden 2015 har det vært mulig å ansette arbeidstaker midlertidig på såkalt generelt grunnlag. Det vil si at arbeidsgiver kan ansatte arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd bokstav f, også når det er et varig behov for arbeidskraft. Slike ansettelser kan likevel bare benyttes for en periode på inntil 12 måneder, og kan bare omfatte inntil 15% av arbeidstakerne i virksomheten.

Bestemmelsen oppheves med virkning fra 1. juli 2022

Etter 1. juli 2022 må arbeidsgiver benytte andre grunnlag for å ansette en arbeidstaker midlertidig, for eksempel arbeid av midlertidig karakter eller vikariat. Arbeidsgiver må kunne vise til et reelt behov for midlertidig arbeidskraft.

Hva vil lovendringen bety for arbeidstaker og arbeidsgiver?

Innføringen av regelen om midlertidig ansettelse på generelt grunnlag ble blant annet begrunnet med å gi utsatte grupper et springbrett inn i arbeidslivet, uten at ansettelsen skulle innebære en risiko for arbeidsgiver. En utvidet adgang til midlertidig ansettelse skulle også bidra til et velfungerende arbeidsmarked, og å gi virksomhetene større fleksibilitet.

Det følger av lovforarbeidene (Prop. 35 L 2021-2022) at departementet ikke utelukker at en begrensning i adgangen til midlertidige ansettelse kan gjøre det vanskeligere for utsatte grupper å få jobb. Samtidig er det pekt på at økt midlertidighet ikke er den rette løsningen for å inkludere flere i arbeidslivet.

Departementet gir også uttrykk for at endringen kan får konsekvenser for enkelte virksomhet sin mulighet til midlertidig ansettelse, for eksempel ved nyetableringer og oppstart av nye prosjekter hvor det kan være usikkerhet om det økonomiske grunnlaget. Departementet er ellers av den oppfatning at konsekvensene samlet sett vil bli små, og viser da til at bestemmelsen er lite brukt og de øvrige grunnlagene for midlertidig ansettelse vil være tilstrekkelig for mange virksomheter.

Regelendringen er et ledd i regjeringens arbeid for å styrke arbeidstakers rett til fast ansettelse og legge til rette for et trygt og organisert arbeidsliv.

Les proposisjonen i sin helhet her.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!