Avtale om innleie?

Merk deg 1. juli!

Første april 2023 opphørte muligheten til å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, for å utføre arbeid av midlertidig karakter. Siste frist for å avslutte allerede inngåtte avtaler om slik innleie er satt til 1. juli. Arbeidsgiver har dermed fått en kort frist til å avslutte løpende innleieavtaler.

Overgangsregler

Både private og offentlige virksomheter er nå fratatt muligheten til å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, typisk vikarbyrå, for å utføre arbeid av midlertidig karakter. Man kan dermed ikke leie inn personell fra bemanningsforetak til prosjekter, til sesongarbeid eller til å «ta topper» i arbeidsmengde.

Lovgiver har gitt arbeidsgiver en frist på 3 måneder for å avslutte avtaler om innleie som var inngått før innleieforbudet trådte i kraft. Avtaler som var inngått før 1. april 2023, må dermed opphøre innen 1. juli.
Det innebærer at virksomheten først og fremst må skaffe seg en oversikt over løpende innleieavtaler, inngått med bemanningsforetak.

Hva slags innleie?

Etter å ha skaffet seg en oversikt over eksisterende avtaler om innleie, må man undersøke hva som er det rettslig grunnlaget for innleien. Gjelder innleieforholdet arbeid av midlertidig karakter, det vil si innleie som nå er forbudt, må man gjøre tiltak før 1. juli.

Har man avtale som gjelder innleie av vikarer, kan avtalen videreføres da det fortsatt er lovlig å leie inn vikar fra et bemanningsforetak.

Det samme gjelder innleie av spesialister som er unntatt fra begrensningene i innleiereglene.

Avtaler som gjelder innleie av helsepersonell fra bemanningsforetak kan også videreføres, når vilkåret er oppfylt. Helsepersonell kan leies inn for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten, selv om arbeidet er av midlertidig karakter. Det følger av § 3 i forskrift om innleie fra bemanningsforetak.

Statlige arbeidsgivere er ikke omfattet av forskriften som åpner for å leie inn spesialister og helsepersonell.

Med virkning fra 1. april ble det innført et totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Men for konkrete innleieavtaler som gjaldt per 1. april 2023, for oppdragskontrakter som er inngått før nevnte dato under forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen, samt for bindende tilbud som er inngitt før 1. april 2023, vil de nye reglene gis virkning fra 1. juli 2023.

Kommer man fram til at avtaler om innleie må avsluttes før 1. juli, må kontraktssituasjonen kartlegges og man må se på muligheter for å avslutte kontraktsforholdet innen fristen. Det må gjøres i dialog med bemanningsforetaket.

Vurdere alternativer

Samtidig som man skaffer seg oversikt og rydder opp i eksisterende innleieavtaler, må man gjerne vurdere alternativer hvis behovet for midlertidig arbeidskraft fortsatt er til stede.

Ett alternativ kan være å inngå lokal tariffavtale om utvidet bruk av innleie etter arbeidsmiljøloven § 14-12. Virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, det vil si fagforeninger med minst 10 000 medlemmer på landsbasis, har mulighet til å inngå avtale om innleie som gjelder arbeid av midlertidig karakter. En slik avtale kan likevel bare inngås med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategorien innleien gjelder for.

Innleie fra produksjonsbedrift, det vil si virksomheter som – til forskjell fra bemanningsforetak – ikke har som formål å leie ut arbeidskraft, er fortsatt mulig i den grad vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-13 er oppfylt.

Et annet alternativ kan være midlertidig ansettelse. Arbeidsgiver har fortsatt mulighet til å ansette arbeidstaker midlertidig for å utføre arbeid av midlertidig karakter, for eksempel til et prosjekt som er avgrenset i tid eller omfang, og arbeidet som skal utføres ikke er en del av den løpende driften.

Noen velger også å ansette flere folk, eller å pålegge overtid for å dekke et bemanningsbehov.

Hvordan man forholder seg til innleieforbudet, må den enkelte virksomhet selv vurdere. Et topartsforhold, det vil si en direkte avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, skal uansett være hovedregelen og utgangspunktet i alle ansettelsesforhold.


Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!