Avtale om innleie?

Dette gjelder nå

Første april 2023 opphørte muligheten til å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, for å utføre arbeid av midlertidig karakter.
Siste frist for å avslutte allerede inngåtte avtaler om slik innleie var 1. juli 2023. 

Både private og offentlige virksomheter er nå fratatt muligheten til å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, typisk vikarbyrå, for å utføre arbeid av midlertidig karakter. Man kan dermed ikke leie inn personell fra bemanningsforetak til prosjekter, til sesongarbeid eller til å «ta topper» i arbeidsmengde.

Hva slags innleie?

Det er fortsatt lovlig å leie inn vikar fra et bemanningsforetak, og fra 1. januar 2024 må bemanningsforetaket være godkjent av Arbeidstilsynet.

Innleie av spesialister er unntatt fra begrensningene i innleiereglene.

Helsepersonell kan også leies inn for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten, selv om arbeidet er av midlertidig karakter. Det følger av § 3 i forskrift om innleie fra bemanningsforetak.

Statlige arbeidsgivere er ikke omfattet av forskriften som åpner for å leie inn spesialister og helsepersonell.

Endringene i innleiereglene gjelder foreløpig ikke innleie til avløsning i jordbruksforetak, og innleie til kortvarig arrangement. Tidspunktet for ikrafttredelse er utsatt inntil videre.

Med virkning fra 1. april 2023 ble det innført et totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Men for konkrete innleieavtaler som gjaldt per 1. april 2023, for oppdragskontrakter som er inngått før nevnte dato under forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen, samt for bindende tilbud som er inngitt før 1. april 2023, ble de nye reglene gitt virkning fra 1. juli 2023.

Vurdere alternativer

Det finnes alternativer hvis behovet for midlertidig arbeidskraft fortsatt er til stede.

Ett alternativ kan være å inngå lokal tariffavtale om utvidet bruk av innleie etter arbeidsmiljøloven § 14-12. Virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, det vil si fagforeninger med minst 10 000 medlemmer på landsbasis, har mulighet til å inngå avtale om innleie som gjelder arbeid av midlertidig karakter. En slik avtale kan likevel bare inngås med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategorien innleien gjelder for.

Innleie fra produksjonsbedrift, det vil si virksomheter som – til forskjell fra bemanningsforetak – ikke har som formål å leie ut arbeidskraft, er fortsatt mulig i den grad vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-13 er oppfylt.

Et annet alternativ kan være midlertidig ansettelse. Arbeidsgiver har fortsatt mulighet til å ansette arbeidstaker midlertidig for å utføre arbeid av midlertidig karakter, for eksempel til et prosjekt som er avgrenset i tid eller omfang, og arbeidet som skal utføres ikke er en del av den løpende driften.

Noen velger også å ansette flere folk, eller å pålegge overtid for å dekke et bemanningsbehov.

Hvordan man forholder seg til innleieforbudet, må den enkelte virksomhet selv vurdere. Et topartsforhold, det vil si en direkte avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, skal uansett være hovedregelen og utgangspunktet i alle ansettelsesforhold.

 

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!