Fortrinnsrett til en del av en stilling

Anne Toril Johnsgaard,  juridisk rådgiver i Compendia

Fra 1. januar 2019 kan deltidsansatte kreve fortrinnsrett til deler av en utlyst stilling.

Etter at Høyesterett avsa en dom om fortrinnsrett for deltidsansatte i 2016, har praksis vært at deltidsansatte bare kan kreve fortrinnsrett til hele den utlyste stillingen. Det har også Tvisteløsningsnemnda lagt til grunn i klagesaker som har vært til behandling hos dem etter dommen fra 2016.
Rettstilstanden er nå avklart. Av arbeidsmiljøloven § 14-3 første ledd og statsansatteloven § 13 første ledd følger det at: «Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling».

Vilkår
Fortrinnsretten er for det første betinget av at den deltidsansatte er kvalifisert for stillingen. Det er arbeidsgiver som fastsetter kvalifikasjonskravene.

Selv om den deltidsansatte er kvalifisert, vil arbeidsgiver kunne avslå et krav om fortrinnsrett dersom utøvelse av fortrinnsretten vil innebære vesentlig ulempe for virksomheten.

Arbeidsgiver må altså gjennomføre en konkret ulempevurdering hvis en kvalifisert deltidsansatt krever fortrinnsrett til en utlyst stilling.

I en ulempevurdering vil arbeidsgiver kunne vektlegge at kravet gjelder deler av en stilling. Ett moment i ulempevurderingen som gjelder deler av en stilling kan være at virksomheten vil ende opp med en reststilling det kan være vanskelig å rekruttere kvalifiserte søkere til. Det kan også være en ulempe for virksomheten dersom utøvelse av fortrinnsretten resulterer i flere, og ikke færre, deltidsstillinger.

Fortrinnsretten lovfestet i 2006
Helt siden arbeidsmiljøloven trådte i kraft i januar 2006 har deltidsansatte i alle sektorer hatt en lovfestet rett til å få utvidet sin stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter en ny medarbeider i virksomheten. En egen bestemmelse om fortrinnsrett tilpasset statstjenesten ble tatt inn i statsansatteloven da den kom i 2017. Fortrinnsretten er særlig begrunnet ut fra likestillingshensyn, og det er vist til at kvinner som jobber «uønsket deltid» skal få mulighet til å øke sin stillingsandel.