Les også:

Dette bør du vite om å utsette foreldrepenger

Nye plikter for arbeidsgiver i konsern

Arbeidsgivere som er i en nedbemanningsprosess, og ikke kan tilby arbeidstaker annet passende arbeid i egen virksomhet, må fra 1.1.2024 undersøke om det finnes ledig arbeid i andre virksomheter i konsernet. Hvis arbeidstakeren likevel skulle bli sagt opp, utvides fortrinnsretten.

Etter dagens regler vil en oppsigelse som skyldes driftsinnskrenkninger eller rasjonaliseringstiltak ikke være saklig eller lovlig hvis arbeidsgiver kan tilby arbeidstaker annet passende arbeid i egen virksomhet.
Når endringen trer i kraft, vil en oppsigelse heller ikke være saklig hvis det finnes annet passende arbeid i andre virksomheter i konsernet.

Arbeidstaker får med dette styrket vernet mot å bli sagt opp i en nedbemanning når arbeidsgiveren er del av et større økonomisk og organisatorisk fellesskap.

Konsern

Det er virksomheter som er en del av et konsern som plikter å tilby arbeidstaker ledig arbeid. For å klargjøre hva som forstås med «konsern», kommer det en ny definisjon av dette begrepet i arbeidsmiljøloven (§ 8-4, 4.ledd).

Ifølge definisjonen er det ikke bare norske aksjeselskaper, ansvarlige selskaper, allmennaksjeselskaper og interkommunale selskaper som omfattes. Offentlig eid virksomhet kan også være et «konsern», for eksempel en kommune som har bestemmende innflytelse over et annet foretak.

Utenlandske konsern vil være omfattet av konserndefinisjonen hvis ett eller flere av foretakene er plassert i Norge, men et tilbud om stilling kan bare komme fra et foretak som faktisk er i Norge.

Er foretaket en del av en selskaps- eller foretaksstruktur, er det viktig å ha klart for seg om det er et «konsern» i lovens forstand, slik at man kan ivareta pliktene sine under nedbemanning eller omorganisering.

“Det er ikke fastsatt regler om hvordan en tilbudsprosess skal gjennomføres i praksis, men ifølge lovforarbeidene må arbeidsgiver informere de andre konsernselskapene om at det finnes overtallige arbeidstakere. “

Mulighet for avgrensning

Hovedregelen er at alle foretak som inngår i konsernet er omfattet av plikten til å tilby annet passende arbeid. Men særlig i store konsern kan det by på praktiske og administrative utfordringer hvis samtlige foretak i konsernet skal gjøre de nødvendige undersøkelsene.
Det åpnes derfor for at kretsen av foretak unntaksvis kan avgrenses til deler av konsernet, når det er saklig grunn til det.

Ifølge lovforarbeidene kan det for eksempel være saklig å avgrense kretsen til foretak som har samme type arbeidsoppgaver eller har ansatte innenfor samme arbeidstakerkategori som den /de nedbemanningen gjelder. En annen saklig avgrensning kan være geografi.

Både behovet for en avgrensning og eventuelt også saklige kriterier for en eventuell avgrensning, skal drøftes med representanter for arbeidstakerne.

Hvem skal tilby passende arbeid?

Det er ikke fastsatt regler om hvordan en tilbudsprosess skal gjennomføres i praksis, men ifølge lovforarbeidene må arbeidsgiver informere de andre konsernselskapene om at det finnes overtallige arbeidstakere og hvilke kvalifikasjoner de har. 
Konsernselskapene må på sin side vurdere av om det finnes passende arbeid å tilby de overtallige, på en grundig måte. Det forutsettes med andre ord god dialog om kvalifikasjoner og krav til stilling mellom arbeidsgiver og aktuelle foretak. Her kan felles oversikter komme til nytte.

Arbeidsgiver og konsernselskapet må også dokumentere at de har oppfylt tilbudsplikten.

Er plikten til å tilby annet passende arbeid i konsern brutt, kan det resultere i at oppsigelsen av arbeidstaker ikke er saklig og lovlig.

Utvidet fortrinnsrett ved oppsigelse

Finnes det ikke annet passende arbeid, verken hos arbeidsgiver eller i et av de andre konsernselskapene, kan det ende opp med at arbeidstaker blir sagt opp.

Arbeidstaker som blir sagt opp på grunn av forhold i virksomheten har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet hvis hun er kvalifisert for den ledige stillingen.

1.1.2024 utvides denne fortrinnsretten, og fortrinnsretten vil i utgangspunktet gjelde innenfor hele konsernet. Både opplysninger om disse rettighetene, og hvilke foretak fortrinnsretten gjelder for må framgå av oppsigelsesbrevet.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!