Deltidsansatte får fortrinnsrett til ekstravakter

Er vilkårene for fortrinnsrett oppfylt, skal den deltidsansatte tilbys ekstravakter fremfor at arbeidsgiver enten ansetter eller leier inn arbeidskraft. Fortrinnsrett til utvidet stilling skal også gjelde fremfor innleie.

Lovendringen trer i kraft 1. januar 2023. Det er satt i gang en egen prosess for å gi deltidsansatte i staten tilsvarende rettigheter.

Fortrinnsrett til ekstravakter og lignende

Tvisteløsningsnemnda har i flere saker konkludert med at deltidsansatte ikke kan kreve fortrinnsrett til såkalte ekstravakter. Det har lovgiver nå gjort noe med.

Nå blir det uttrykkelig slått fast i loven at deltidsansatte har fortrinnsrett til ekstravakter og annet lignende arbeid.

Lovendringen begrenser arbeidsgivers adgang til å benytte ekstern arbeidskraft for å dekke opp behovet for ekstravakter, for eksempel å ansette tilkallingsvikar eller leie inn personell for å få utført arbeidet. Fortrinnsretten vil ikke gjelde i de tilfellene arbeidsgiver benytter annen intern arbeidskraft fra bemanningssentre eller vikarpool i virksomheten, slik man finner eksempler på i helse- og omsorgssektoren.

Fortrinnsrett til ekstravakter skal også gjelde for midlertidig deltidsansatte.

Den deltidsansatte må være kvalifisert for ekstravakten og arbeidsgiver kan si nei hvis det er en vesentlig ulempe for virksomheten. Departementet antar også at fortrinnsretten bare vil gjelde ekstravakter med om lag de samme arbeidsoppgavene som den deltidsansatte allerede utfører.

“Nå blir det uttrykkelig slått fast i loven at deltidsansatte har fortrinnsrett til ekstravakter og annet lignende arbeid.”

Avgrense virkeområdet

I større virksomheter kan det være utfordrende å håndtere fortrinnsretten hvis man legger til grunn at fortrinnsretten til ekstravakter kan utøves i hele virksomheten. Det åpnes derfor opp for at virkeområdet for fortrinnsretten kan begrenses til mindre enheter, gjennom drøftinger eller forhandlinger med tillitsvalgte.

Virkeområdet for utøvelse av fortrinnsretten kan for det første avgrenses til en eller flere enheter med til sammen minst 30 ansatte. En slik avgrensing kan gjøres etter drøftinger mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Ønsker man et enda snevrere virkeområde, må det avtales med tillitsvalgte. Arbeidsgiver er altså avhengig av enighet med de tillitsvalgte for å avgrense virkeområdet til en eller flere enheter med færre enn 30 ansatte.

Fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor innleie

En deltidsansatt arbeidstaker har lenge hatt fortrinnsrett til å utvide stillingen sin fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fra 1. januar gjelder fortrinnsretten også fremfor ny innleie. Det betyr at arbeidsgiver må tilby den deltidsansatte utvidet stilling fremfor å ansette eller leie inn personell for å få utført arbeidet.

Fortrinnsretten gjelder allikevel bare når den deltidsansatte er kvalifisert for stillingen, og utøvelsen av fortrinnsretten ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten. Vilkårene må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Tvist om fortrinnsrett

Oppstår det en tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om fortrinnsrett til utvidet stilling, kan begge parter be Tvisteløsningsnemnda avgjøre saken.

Tvisteløsningsnemnda gis ikke myndighet til å behandle tvister om fortrinnsrett til ekstravakter og lignende. I tråd med langvarig praksis, avviser nemnda saker hvor tvisten ikke lenger er aktuell. Det vil stort sett være tilfellet når ekstravakten ikke eksisterer lenger. Arbeidstaker må derfor gå domstolene for å få avgjort en tvist om fortrinnsrett til ekstravakter.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!