Har du husket å endre konkurransebegrensningene i arbeidsavtalene?

Arbeidsmiljølovens regler om konkurransebegrensende klausuler gjelder for alle arbeidsavtaler, også de som ble inngått før lovendringen i 2016.

De nye reglene om konkurranseklausuler og kundeklausuler i arbeidsmiljølovens kapittel 14 A, trådte i kraft 1. januar 2016, men gjaldt i første omgang bare nye avtaler. Avtaler inngått før loven trådte i kraft ble omfattet av de nye reglene 1. januar 2017. Det betyr at alle arbeidsavtaler nå må være i samsvar med lovbestemmelsen.

Konkurranseklausuler

En konkurranseklausul gjelder bare så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers spesielle behov for vern mot konkurranse, og varer uansett ikke lenger enn ett år etter at arbeidsforholdet opphørte. Den må inngås skriftlig for å være gyldig.

Fordi slike klausuler begrenser arbeidstakers yrkesmuligheter, har arbeidstaker krav på økonomisk kompensasjon hvis klausulen blir benyttet. Kompensasjonen skal i utgangspunktet tilsvare full lønn. Men har arbeidstaker høyere lønn enn 8 G, skal kompensasjonen minst tilsvare 70 % av det overskytende. Arbeidsgiver kan i avtalen begrense kompensasjonen til 12 G.

Arbeidstaker kan pålegges å opplyse om inntektene han får i karantenetiden. Arbeidsgiver kan trekke et tilsvarende beløp fra kompensasjonen, og kan holde kompensasjonen tilbake hvis han ikke får opplysningene.

Sier arbeidsgiver opp på grunn av virksomhetens forhold, kan ikke klausulen gjøres gjeldende. Den gjelder bare når oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold, eller når arbeidstaker sier opp selv.

Kundeklausuler

Kundeklausuler kan bare omfatte kunder arbeidstaker hadde kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdet opphørte. Klausulen kan inngås for maksimalt ett år. Arbeidsgiver kan ikke begrense arbeidstakers rettigheter der det er kunden selv som tar kontakt. Loven stiller ikke noe krav om kompensasjon.

Øverste leder er unntatt

Virksomhetens øverste leder er unntatt fra bestemmelsene om konkurranseklausuler og kundeklausuler hvis han før han fratrådte skriftlig har sagt fra seg slike rettigheter i avtalen, mot å få etterlønn. Det må gå uttrykkelig fram av avtalen at lederen er unntatt fra reglene mot å få en avtalt etterlønn, for at unntaket skal gjelde.

Klausulen kan falle bort

Arbeidstakere som har en konkurranseklausul eller kundeklausul i kontrakten, kan henvende seg skriftlig til arbeidsgiver og be om en redegjørelse for om klausulen vil bli benyttet. Redegjørelsen er bindende for arbeidsgiver i 3 måneder. Svarer ikke arbeidsgiver skriftlig innen 4 uker, faller klausulen bort. Det samme gjelder når arbeidstaker sier opp stillingen sin. Er det arbeidsgiver som sier opp arbeidsavtalen, skal redegjørelsen følge oppsigelsen. Men blir arbeidstaker avskjediget, kan arbeidsgiver levere redegjørelsen innen 1 uke.

Dette skal arbeidsgiver redegjøre for:

  • Konkurranseklausul:
    Arbeidsgiver skal opplyse om og i tilfelle hvor lenge klausulen vil bli benyttet. Arbeidstaker har også krav på å få vite hvorfor klausulen blir gjort gjeldende, altså hvilke spesielle behov for vern mot konkurranse det er snakk om i dette konkrete tilfellet, og hva det er ved arbeidstakers stilling eller arbeidsoppgaver som begrunner en konkurranseklausul. Det bør også angis hvilke forretningsområder, geografiske områder, virksomheter eller typer virksomheter konkurranseklausulen er ment å ramme.
  • Kundeklausul:
    Arbeidsgiver skal fortelle om og i tilfelle hvor lenge klausulen vil bli benyttet, og hvilke kunder som i tilfelle omfattes. Arbeidsgiver må vurdere konkret om kravet til tilknytning er oppfylt for hver enkelt kunde.

Rekrutteringsklausuler

Det er ikke gitt lovregler som regulerer rekrutteringsklausuler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Slike avtalebestemmelser er det fortsatt adgang til å inngå. Arbeidsgiver kan ikke avtale rekrutteringsklausuler med en eller flere andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers mulighet til å ta jobb hos en annen virksomhet, med mindre det dreier seg om forhandlinger om en virksomhetsoverdragelse.

Kort oppsummert - Hva går klausulene ut på?

Konkurranseklausul:

Konkurranseklausuler begrenser arbeidstakers rett til å ta arbeid hos en annen arbeidsgiver, eller å starte, drive eller delta i en annen virksomhet etter at arbeidsforholdet har opphørt.

Kundeklausul:

En kundeklausul begrenser arbeidstakers mulighet til å kontakte tidligere kunder etter at ansettelsesforholdet opphører.

Rekrutteringsklausul:

Rekrutteringsklausuler kan avtales virksomheter imellom, eller inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

  • Avtale mellom virksomheter:
    Arbeidsgiver inngår avtale med en eller flere andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers mulighet til å bli ansatt i annen virksomhet.
  • Avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker: Bestemmelsen begrenser arbeidstakers mulighet til å rekruttere tidligere kolleger når han slutter i virksomheten.
Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!