Flere kan få muligheten til å jobbe til de fyller 70 år

Blir forslaget om å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrensen vedtatt, kan flere i offentlig sektor få muligheten til å jobbe til de er 70 år.

Samfunnet har vært under store endringer siden særaldersgrensene ble fastsatt for flere tiår siden. I dagens samfunn er folk friskere og lever lengre, det fødes færre barn og samfunnet trenger flere hender i arbeid. Da er det bakvendt å tvinge folk som både kan og vil jobbe ut av arbeidslivet.

Nesten hver tredje arbeidstaker i offentlig sektor er omfattet av særaldersgrenser, som gjør at de tvinges ut i pensjon når de fyller 60, 63 eller 65 år. Nå kan plikten til å fratre falle bort.

Hvem vil det gjelde?

Regelendringen vil gjelde for ansatte som er omfattet av lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn (Aldersgrenseloven) og lov om pensjonsordning for sykepleiere (Sykepleierpensjonsloven). Militært personell i Forsvaret er også underlagt regler om særaldersgrenser etter lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m. (Forsvarsloven), men dette vil bli fulgt opp i eget arbeid. Typiske yrker med særaldersgrenser er polititjenestemenn, helsepersonell og ansatte i kriminalomsorgen.
«Arbeidstaker kan få rett, men ikke plikt, til å fortsette i stilling etter at særaldersgrensen er nådd.»

Hva vil endringen innebære?

Lovendringen vil være en utvidelse av rettighetene for arbeidstaker. Arbeidstaker kan få rett, men ikke plikt, til å fortsette i stilling etter at særaldersgrensen er nådd.

I lovforslaget som nå er lagt frem, belyses noen konsekvenser av at arbeidstakere står lenger i jobb. Det kan blant annet bety økt behov for tilrettelegging. Det er også stilt spørsmål om flere arbeidstakere vil bli sagt opp på grunn av arbeidstakers egne forhold. Økt fare for konflikt ved endringer er også tatt opp som en mulig konsekvens.

Arbeidsgiver har en generell tilretteleggingsplikt, og med flere eldre arbeidstakere kan behovet for tilrettelegging øke. Departementet er av den oppfatning at tilrettelegging etter nådd særaldersgrense vil være en naturlig fortsettelse av den organiseringen og tilretteleggingen som skjer tidligere i karrieren. Eldre arbeidstakere kan for eksempel ha rett til redusert arbeidstid. De over 60 år har rett til en ekstra ferieuke og statsansatte har rett til 8 ekstra fridager (seniordager) fra fylte 62 år etter Hovedtariffavtalen i staten.

Det er også påpekt at når arbeidstakere jobber lengre, kan behovet for å endre arbeidsoppgaver bli større, for eksempel av hensyn til arbeidstakers helse. Endringene må gjøres innenfor rammene av arbeidskontrakten, eventuelt må arbeidsavtalen sies opp og erstattes av en ny avtale.

Kan flere bli oppsagt?

Flere høringsinstanser har vært bekymret for at det vil bli flere oppsigelser hvis eldre arbeidstakere velger å jobbe til de er 70 år. En oppsigelse som følge av alder må gjøres i tråd med statsansatteloven § 20 eller arbeidsmiljøloven § 15-7. I praksis er det høy terskel for oppsigelse, og departementet sa seg ikke enig i at en eventuell regelendring vil innebære flere oppsigelser av eldre arbeidstakere. Departementet er tvert imot av den oppfatning at oppsigelsesvernet vil bli styrket ved at arbeidstaker kan velge å stå lenger i arbeid.

Prosessen videre

Det har vært stor uenighet mellom høringsinstansene, men departementet mener det er gode grunner for å opprettholde forslaget om å fjerne plikten til å fratre ved oppnådd særaldersgrense. Det endelige resultatet vil vi først få vite når Stortinget har behandlet saken. Foreløpig dato for første behandling er satt til 7. juni 2021.

 

Kjersti Totland

Kjersti Totland

Juridisk rådgiver innen arbeidsrett og AI-trainer for vår chatbot, HR-Henry.

Kjersti Totland

Kjersti Totland

Juridisk rådgiver innen arbeidsrett og AI-trainer for vår chatbot, HR-Henry.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!