Hva er risiko?

I dagligtalen snakker vi om risiko og fare som to sider av samme sak: sjansen for at noe uønsket skjer. Enten du er privatperson, selger varer eller tjenester, ønsker du selvsagt å unngå hendelser som kan føre til skade eller tap. Det som kanskje virker mindre opplagt, er hvordan man kan redusere risikoer.

Risiko er et abstrakt begrep som brukes for å gjøre vurderinger om fremtiden. Risiko handler om potensielle hendelser, konsekvensene av disse, og sannsynligheten for at konsekvensene faktisk kan inntreffe.

For å jobbe effektivt med risiko og risikostyring, må man ha en god forståelse av hva det handler om.

Hva kan skje hos oss?

Mange forbinder gjerne risiko på arbeidsplassen med klemskader, kjemikalier og tungt maskineri – men alle virksomheter har aktiviteter knyttet til risiko.

Utsettes virksomheten for dataangrep risikerer du at personopplysninger havner på avveie, mens dårlig kvalitet kan føre til tap av omdømme og misfornøyde kunder. Risiko kan også være knyttet til HMS på arbeidsplassen, med mistrivsel som skyldes dårlig arbeidsmiljø eller sykefravær på grunn av muskel- og skjelettplager. 

Virksomheter som skaffer seg oversikt over risikoer, og gjennomfører tiltak for å redusere dem, opplever mindre tap og skader. Interne mål er én ting, men rutiner for risikoarbeid kreves også av interessenter, lovverk og standarder som ISO 9001.

Kort oppsummert er det lønnsomt å drive et aktivt risikoarbeid.

Hvor starter du?

Virksomheten bør ha et system for risikostyring, for å ha kontroll på hvilke farer og uønskede hendelser virksomheten og de ansatte kan rammes av. Tre sentrale spørsmål å stille seg er: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å forhindre dette? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Risikoarbeidet bør være en kontinuerlig aktivitet, men spesielt ved endringer som kan få betydning for risikonivået, som for eksempel innkjøp av maskiner og utstyr, ombygninger og flere nyansatte.

Compendias risikomodul er et solid verktøy, som hjelper deg med å ta høyde for hva som kan skje i gjennomføringen av oppgaver og leveranse av tjenester. Eksempelvis kan du bruke det til å vurdere risiko for

  • operasjonelle risikoer for hele virksomheten
  • utvalgte prosesser, operasjoner eller arbeidsoppgaver
  • spesifikke informasjonssystemer eller deler av disse

Så enkelt kommer du i gang​

Risikomodulen har et moderne og brukervennlig grensesnitt, som krever svært få forhåndskunnskaper. Systemet er enkelt å sette opp og egner seg for de fleste som ikke har svært etablerte tradisjoner for risikoarbeid.

Når risikomodulen settes opp og tilpasses din virksomhet, trenger du kun å ta stilling til to ting:

01

Relevante risikoer

Gjør deg opp noen tanker om hvilke skader og uønskede hendelser du har hatt, eller som kan tenkes å oppstå. Hvilke risikoer som kan oppstå i virksomheten, avhenger bl.a. av utstyr og virksomhetens art.

Systemet kan benyttes for alle kategorier av risiko, som f.eks. helse og sikkerhet, ytre miljø, kundetilfredshet, omdømme, personvern og informasjonssikkerhet.

02

Konsekvens og sannsynlighet

En hendelse kan få mange ulike konsekvenser med ulik sannsynlighet. Normalt tar vi utgangspunkt i den mest sannsynlige konsekvensen. Deretter vurderer vi risikoen for hendelsen.

Det er viktig å prioritere risikoene, slik at man bruker mest ressurser på de viktigste risikoene.

01

Relevante risikoer

Gjør deg opp noen tanker om hvilke skader og uønskede hendelser du har hatt, eller som kan tenkes å oppstå. Hvilke risikoer som kan oppstå i virksomheten, avhenger bl.a. av utstyr og virksomhetens art.

Systemet kan benyttes for alle kategorier av risiko, som f.eks. helse og sikkerhet, ytre miljø, kundetilfredshet, omdømme, personvern og informasjonssikkerhet.

02

Konsekvens og sannsynlighet

En hendelse kan få mange ulike konsekvenser med ulik sannsynlighet. Normalt tar vi utgangspunkt i den mest sannsynlige konsekvensen. Deretter vurderer vi risikoen for hendelsen.

Det er viktig å prioritere risikoene, slik at man bruker mest ressurser på de viktigste risikoene.

01

Relevante risikoer

Gjør deg opp noen tanker om hvilke skader og uønskede hendelser du har hatt, eller som kan tenkes å oppstå. Hvilke risikoer som kan oppstå i virksomheten, avhenger bl.a. av utstyr og virksomhetens art.

Systemet kan benyttes for alle kategorier av risiko, som f.eks. helse og sikkerhet, ytre miljø, kundetilfredshet, omdømme, personvern og informasjonssikkerhet.

02

Konsekvens og sannsynlighet

En hendelse kan få mange ulike konsekvenser med ulik sannsynlighet. Normalt tar vi utgangspunkt i den mest sannsynlige konsekvensen. Deretter vurderer vi risikoen for hendelsen.

Det er viktig å prioritere risikoene, slik at man bruker mest ressurser på de viktigste risikoene.

Trenger du bistand med utarbeidelse av retningslinjer og rutiner for risikoarbeid? Vi hjelper deg gjerne! Sammen skaper vi varig forbedring og bedre resultater.

KVALITETSRÅDGIVERNE:

Sonja Marie Skår

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Morten Rydningen

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Sigve Klakegg

Seniorrådgiver HMS & kvalitet

Stella B. Falkeid

Rådgiver HMS & kvalitet

Rådgiverne våre har bred erfaring. 

De har hjulpet mange virksomheter innen ulike bransjer med rutiner innen HMS, kvalitet og forbedring.

Ta kontakt, så hjelper vi deg å komme i gang med risikostyring i din virksomhet.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!