Det er lønnsomt å jobbe med risikovurdering!

De virksomheter som skaffer seg oversikt over sine farer og gjennomfører tiltak for å redusere dem, vil oppleve at tap og skader blir mindre.

Vi ønsker alle å jobbe i et godt arbeidsmiljø, hvor vi ikke utsettes for stor risiko eller unødige belastninger. Kampen om arbeidskraft er hard, og dyktige medarbeidere velger i større grad enn før arbeidsgivere som bryr seg.

Et trygt og godt arbeidsmiljø vil bidra til å:

  • redusere sykefraværet
  • gi virksomheten et godt omdømme
  • gjøre virksomheten mer attraktiv ved rekruttering
  • bedre konkurranseevnen, f.eks. i en anbudsrunde

Det er viktig at virksomheten ser verdien av det systematiske HMS-arbeidet og ikke bare opplever det som et lovpålagt krav. Systematisk HMS-arbeid er derfor en god investering, og kan ses på som et tegn på bedriftens seriøsitet.

HMS-system

Kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter. Men små kontorvirksomheter med liten risiko for hendelser behøver ikke å ha like omfattende rutiner som store foretak med større risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv.

“Et godt HMS-system skal ha fokus på forebyggende arbeid.”

Et godt HMS-system skal ha fokus på forebyggende arbeid. Det skal sikre at eventuelle problemer fanges opp og håndteres i tide og sørge for god dokumentasjon av virksomhetens HMS-arbeid. Dette er forenlig med godt kvalitetsarbeid.

En risikovurdering er grunnmuren i en virksomhets HMS-styring. Den danner grunnlaget for å sette i gang tiltak som reduserer eller fjerner farer på arbeidsplassen. Dette gjelder både akutte hendelser og tilstander som kan utvikle seg over tid. Ved å gjennomføre en risikovurdering, vil man få en god oversikt over hvilke HMS-rutiner virksomheten skal ha. Disse rutinene vil være preventive i forhold til uønskede hendelser og vil være med på å skape et trygt og godt arbeidsmiljø.

Compendia har lang og bred erfaring med HMS-arbeid i praksis. Vi kan hjelpe deg med gjennomføring av vernerunder og risikokartlegginger. Vi leverer helhetlige løsninger i vårt HMS-system med risikomodul.

Picture of Sonja Marie Skår

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR. Med lang og bred erfaring har hun en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygging av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.

Picture of Sonja Marie Skår

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR. Med lang og bred erfaring har hun en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygging av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!