I jobb til fylte 72 år?

Regjeringen foreslår å øke den alminnelige aldersgrensen fra 70 til 72 år for ansatte som er omfattet av Lov om aldersgrenser for statsansatte m.fl. (aldersgrenseloven).
Blir aldersgrensen endret, kan denne gruppen arbeidstakere stå i jobb like lenge som mange arbeidstakere i privat sektor.

Den alminnelige aldersgrensen for statsansatte og andre medlemmer av Statens pensjonskasse er 70 år. Hvis det ikke er fastsatt en særaldersgrense, for eksempel på 65 år, må arbeidstaker fratre stillingen sin ved første månedsskiftet etter fylte 70 år. Fyller den ansatte fortsatt de kravene som stillingen forutsetter, kan ansettelsesmyndigheten likevel bestemme at arbeidstaker kan fortsette i tjenesten ut over 70-årsgrensen. Arbeidsforholdet kan forlenges i til sammen 5 år, det vil si til arbeidstaker har fylt 75 år.

Lik praksis

Arbeidsmiljøloven har andre regler om aldersgrenser. Har ikke virksomheten en bedriftsintern aldersgrense på 70 år, eller aldersgrensen er satt lavere av hensyn til helse eller sikkerhet, faller det alminnelige stillingsvernet bort ved fylte 72 år. Arbeidsgiver har da mulighet til å si opp arbeidstaker utelukkende på grunn av alder.

«Som en oppfølging av Granavolden-plattformen foreslår regjeringen en harmonisering av regelverket i privat og offentlig sektor.»

Som en oppfølging av Granavolden-plattformen foreslår regjeringen en harmonisering av regelverket i privat og offentlig sektor. Regjeringen mener det er nødvendig for å sikre bærekraften i velferdsstaten at flere står i arbeid, samt at reglene om levealderjustering innebærer at det blir behov for å stå stadig lenger i jobb for å oppnå et visst nivå på alderspensjon. Det pekes også på at en økning i aldersgrensene vil støtte opp under målet om flere med lenger yrkeskarrierer. De fleste høringsinstansene støtter målet om at flere skal kunne være i arbeid lenger, men mange er likevel imot dette konkrete lovforslaget.

Blir 72-årsgrensen vedtatt, må arbeidstaker fratre når 72-årsgrensen er nådd. Ansettelsesmyndigheten skal fremdeles ha myndighet til å forlenge ansettelsestiden, men ikke mer enn 3 år til sammen. Arbeidsforholdet vil, som i dag, kunne forlenges til fylte 75 år.

Øvrige endringer

Som en følge av endringen i aldersgrenseloven, er det også foreslått tilpasninger i lov om Statens pensjonskasse. Dette for å sikre at en økning av den alminnelige aldersgrensen ikke gir redusert pensjon for en stor gruppe mottakere av offentlig tjenestepensjon.

Særaldersgrenser

Ifølge forarbeidene må forslaget om å øke den alminnelige aldersgrensen ses i sammenheng med avviklingen av plikten til å fratre ved særaldersgrenser.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!