Kan vi leie inn en spesialist?

Muligheten for å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak ble begrenset fra 1. april 2023. Men virksomheten skal fortsatt kunne leie inn arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i klart avgrenset prosjekt. Hva innebærer det?

Fra første april 2023 kan virksomheter fortsatt leie inn vikar fra et bemanningsforetak, men muligheten til å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak for å utføre «arbeid av midlertidig karakter» faller bort. Det innebærer for eksempel at det ikke lenger er lovlig å leie inn arbeidstaker til sesongarbeid, eller til å utføre arbeid på et prosjekt som er avgrenset i tid eller omfang, og som skiller seg fra det som normalt og løpende utføres i den ordinære driften.

Formålet med endringen i innleiereglene er å begrense innleie fra bemanningsforetak. Samtidig har lovgiver sett at det kan være viktig for virksomheters utviklings- og omstillingsarbeid å ha mulighet til å knytte til seg eksterne konsulenter og rådgivere med ekspertise og erfaring som virksomheten selv ikke har. Man har derfor vedtatt en snever unntaksbestemmelse som åpner for en noe utvidet adgang til innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse.

Innleie forutsetter at arbeidstakeren:

– har spesialkompetanse

– skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester

– skal utføre arbeid i et klart avgrenset prosjekt

Hva menes med spesialkompetanse?

I forarbeidene til innleiereglene omtales spesialkompetanse som faglig ekspertise og spisskompetanse som det ikke kan forventes at virksomheten har selv.

Kravet er at den innleide arbeidstakeren har spesialisert kunnskap eller ekspertise innenfor et gitt fagområde, for eksempel IKT- og teknologi. Slik kunnskap kan følge av relevant utdanning, erfaring og/eller realkompetanse.

Utføre rådgivnings- og konsulenttjenester

Innleie av spesialister eller eksperter vil bare kunne benyttes til å utføre konsulent- og rådgivningstjenester innenfor ulike fagfelt. Man stiller altså krav til hva innleien går ut på.

Departementet har sett på ulike beskrivelser som kjennetegner konsulentbransjen og rådgivningstjenesten, og mener at slike beskrivelser vil være retningsgivende når man skal ta stilling til om det skal utføres «rådgivnings- og konsulenttjenester». Blant annet nevnes tjenester som er personbaserte og avhenger av personers kunnskaper, erfaring og ferdigheter, at man er leverandør av spesialisert kunnskap, at man sitter på en ekspertise som man tilbyr og selger som en tjeneste til sine kunder, og at ekspertisen er høyt ettertraktet, men som kan være krevende og lite lønnsomt å utvikle internt i virksomheten.

Regelen er ikke begrenset til å gjelde konsulenttjenester og rådgivning innen bestemte bransjer eller fagfelt.

Klart avgrenset prosjekt

Innleie av spesialkompetanse skal bare kunne benyttes til konsulent- og rådgivningstjenester i klart avgrenset prosjekt. Et klart avgrenset prosjekt vil typisk ha en noenlunde klar arbeidsmessig avgrensning og en naturlig avslutning.

Prosjektarbeidet må også være av en slik art at det skiller seg noe fra det innleievirksomheten normalt driver med. Virksomheten har for eksempel ansatte med IKT-kompetanse som drifter virksomhetens IT-systemer, men skal i gang med et digitaliseringsprosjekt hvor det er behov for arbeidstakere med spesialkompetanse på IKT innen digitalisering. Et slikt prosjekt skiller seg fra det virksomheten normalt driver med, og kravet til «klart avgrenset prosjekt» vil være oppfylt, selv om virksomheten allerede har fagpersoner innenfor samme fagfelt.

Tillitsvalgte kan be om dokumentasjon

Virksomheter som leier inn arbeidstakere i tråd med disse særbestemmelsene, må være forberedt på en forespørsel fra tillitsvalgte om å legge fram dokumentasjon på grunnlaget for innleien. Det legges med andre ord opp til at arbeidsgiver og tillitsvalgte skal ha dialog om vilkårene for innleie.

Gjelder ikke statlige virksomheter

Særregelen om innleie av arbeidstaker med spesialkompetanse følger av forskrift om innleie fra bemanningsforetak (FOR-2022-12-30-2355) § 3, 1. ledd bokstav b. Bestemmelsen trer i kraft 1. april 2023, samtidig med flere endringer i reglene om innleie fra bemanningsforetak.

Særregelen som åpner for å leie inn spesialkompetanse gjelder ikke for statlige virksomheter, siden dette ikke er en forskrift til statsansatteloven, kun til arbeidsmiljøloven. Det legges derfor til grunn at «spesialistunntaket» ikke kan benyttes i statlige virksomheter. I staten vil innleie fra bemanningsforetak kun være lovlig ved reelle vikariater, og etter avtale med tjenstemannsorganisasjoner i tråd med statsansatteloven § 11, 2.ledd.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!