Ny lovbestemt minstelønn fra 1. juni og 1. juli 2019

Hege Wold, juridisk rådgiver, Compendia

Persontransport med turbil og godstransport på vei fikk ny lovbestemt minstelønn 1. juli 2019. Sju andre næringer fikk ny lovbestemt minstelønn 1. juni, blant dem hotell- og restaurantbransjen, renholdsbransjen og bygge- og anleggsbransjen.

Tariffnemnda har vedtatt fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler i til sammen ni ulike næringer, etter at partene ble enige om nye lønns- og avtalevilkår.

 

Fastsatt i forskrift

En rekke bransjer har hatt lovbestemt minstelønn i flere år. Slik minstelønn blir innført ved at Tariffnemnda vedtar at deler av en tariffavtale skal gjelde som standard for hele bransjen.

Slik allmenngjøring skal bidra til at utenlandske arbeidstakere får lønnsvilkår som er likeverdige med det norske arbeidstakere har. Minstelønnssatsene blir fastsatt i forskrift, i medhold av allmenngjøringsloven. De gjelder dermed for alle ansatte i den aktuelle bransjen, med mindre arbeidstaker omfattes av en avtale eller et annet lands rettsregler som samlet sett gir gunstigere lønns- og avtalevilkår enn den aktuelle forskriften.


Hvor lenge gjelder vedtaket?

orskriftene gjelder inntil nemnda fatter nytt vedtak. Hvis det ikke blir krevd ny allmenngjøring innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale, blir forskriften opphevet.

Disse bransjene får ny generell minstelønn 1. juli


Følgende bransjer fikk ny generell minstelønn 1. juni


Overnatting, servering og catering
I hotell- og restaurantbransjen ble generell minstelønn innført første gang 1. januar 2018. Da ble deler av Riksavtalen gjort til standard for hele bransjen.

Dette er en bransje med mange utenlandske arbeidstakere og mange arbeidstakere som ikke er fagorganisert. Arbeidstilsynets erfaring er at mange arbeidstakere i bransjen ikke får lønn som minst tilsvarer den allmenngjorte minstelønnen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at heltidsansatte norske arbeidstakere tjener klart mer enn sine utenlandske kolleger.

Tariffnemndas vedtak og de nye bestemmelsene ligger på Tariffnemndas hjemmeside.