Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Kan arbeidsgiver gi meg advarsel først flere år etterpå?

Kan arbeidsgiver gi meg advarsel først flere år etterpå?

Jeg er ansatt i staten, og fikk nylig en skriftlig advarsel fra arbeidsgiver for et forhold som ligger langt tilbake i tid. Jeg er uenig i arbeidsgivers framstilling av saken, og ønsker derfor å redegjøre for forholdet slik at mitt syn på saken blir arkivert i personalmappen sammen med advarselen. Men det største problemet for meg nå er at jeg ikke lenger husker nøyaktig hva som skjedde. Kan arbeidsgiver virkelig gi en advarsel flere år etter at forholdet skjedde?

Compendia svarer:

Ifølge Statens personalhåndbok punkt 2.10.1 bør advarselen gis snarest mulig, gjerne umiddelbart etter at den uønskede atferden har skjedd.

To år var for lang tid

I en uttalelse datert 7. februar 2019 ba sivilombudet arbeidsgiver vurdere å trekke advarselen tilbake på grunn av tiden som var gått, noe arbeidsgiver gjorde Sak 2018/4630. Den ansatte, som jobbet ved et universitet, hadde fått skriftlig advarsel for uttalelser i en e-post arbeidsgiver mente var trakasserende og utilbørlige. Det gikk mer enn to år fra e-posten ble sendt til arbeidsgiver reagerte med en skriftlig advarsel.

Formuleringen «bør» tilsier at det kan tenkes situasjoner der arbeidsgiver kan ha grunn til å vente noe med å reagere, for eksempel når arbeidsgiver ikke har hatt forutsetninger for å vurdere en reaksjon. Her mente ombudsmannen at arbeidsgiver kunne reagert langt tidligere. Ytringene var framsatt svært lang tid i forveien, uten at arbeidsgiver hadde foretatt seg noe.

Hvorfor er tidsaspektet viktig?

Gjør en statsansatt seg skyldig i et mislig forhold, kan arbeidsgiver gi en skriftlig eller muntlig advarsel. Selv om den skriftlige advarselen ikke lenger er en ordensstraff, kan den blant annet styrke grunnlaget for en eventuell senere avskjedssak.

En reaksjon skal stå i rimelig forhold til den handlingen det reageres på, og arbeidsgivers tidsbruk kan få betydning for hvor forholdsmessig reaksjonen er.

Sivilombudet viser til det generelle hensynet om at disiplinære reaksjoner eller straffereaksjoner bør ilegges så snart som mulig etter at den aktuelle handlingen er utført. Det er særlig kjent fra strafferetten, der lang saksbehandlingstid gjerne anses som en formildende omstendighet.

En rask reaksjon virker best etter sin hensikt. I tillegg kommer hensynet til forutberegnelighet for arbeidstaker, som så raskt som mulig bør få klarhet i om arbeidsgiver vil ilegge en reaksjon eller ikke. Også hensynet til kontradiksjon taler for at advarselen bør komme raskt, siden det kan være vanskeligere for arbeidstaker å forsvare seg mot eventuelle påstander lang tid etterpå.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!