Nye krav til arbeidsgiver i likestillings- og diskrimineringsarbeidet

Fra 1. januar 2020 er arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt styrket. Arbeidsgiver får også større forpliktelser i arbeidet med likestilling og forebygging av diskriminering.
Fra samme tidspunkt er myndigheten til Diskrimineringsnemnda utvidet. Saker om seksuell trakassering kan behandles av nemnda og nemnda kan ilegge oppreisning i saker om seksuell trakassering innenfor arbeidslivet.

Sammensatt diskriminering

Den generelle aktivitetsplikten alle arbeidsgivere har for å hindre diskriminering på alle diskrimineringsgrunnlag, for eksempel etnisitet, religion og seksuell orientering, omfatter nå også sammensatt diskriminering. Det betyr at arbeidsgiver også må rette oppmerksomhet mot forhold som kan føre til diskriminering som skjer på flere diskrimineringsgrunnlag samtidig.

Kjønnsbasert vold og seksuell trakassering

Det følger av likestillings- og diskrimineringsloven at arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å hindre diskriminering på grunn av blant annet kjønn. Aktivitetsplikten knyttet til diskrimineringsgrunnlaget kjønn er presisert ved at det er fremhevet i lovteksten at plikten også omfatter forebyggende arbeid mot kjønnsbasert vold på arbeidsplassen. Det er også tydeliggjort at arbeidsgivers plikt til å forebygge trakassering også gjelder seksuell trakassering. Presiseringene følger av likestillings- og diskrimineringsloven § 26, 1. ledd.

Krav om risikokartlegging

Private virksomheter som jevnlig sysselsetter mellom 20 og 50 ansatte får nye plikter. Hvis en av arbeidslivets parter i virksomheten krever det, skal slike virksomheter følge tilsvarende arbeidsmetode som offentlige virksomheter og større private virksomheter når det gjelder diskriminerings- og likestillingsarbeid. Det innebærer blant annet risikokartlegging og iverksetting av tiltak som er egnet til å motvirke diskriminering og bidra til økt likestilling og mangfold.

Arbeidsgivere med færre enn 20 ansatte skal dokumentere hva de gjør for å fremme likestilling og hindre diskriminering, blant annet innenfor rekruttering.

Diskrimineringsnemnda

I tillegg til å behandle klager på diskriminering og trakassering, kan Diskrimineringsnemnda behandle klager på seksuell trakassering. Dette er et gratis lavterskeltilbud, som et alternativ til domstolsbehandling. Nemnda kan ilegge oppreisning, det vil si en erstatning for ikke-økonomisk skade («tort og svie»), i saker om seksuell trakassering innenfor arbeidslivet. I enkle saksforhold om seksuell trakassering kan nemnda også fatte vedtak om erstatning for økonomisk tap som følge av trakasseringen.

 

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!