Rådgiving fra Compendia

Rådene som forenkler din arbeidsdag

Eksperter på gapanalyser og hjelp til sertifisering

  • Kartlegge «gap» mellom nå situasjon og ønsket situasjon
  • Statusanalyse
  • Lage plan for å «lukke gap»
  • Gjennomføre og følge opp tiltak i gapanalyse
  • Implementerer krav
  • Følge opp

Compendia hjelper deg/din virksomhet å kartlegge status i forhold til relevante krav (samsvar). Dette kan være krav fra myndigheter, kunder eller krav i ulike kvalitet- og HMS-standarder (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001). Basert på analysen legger vi en plan for hvordan de ulike kravene kan innføres i organisasjonen. Noen virksomheter velger å sertifisere sitt styringssystem. Det er ulike årsaker til at virksomheter ønsker å sertifisere seg. Det kan være krav fra kunder eller eiere eller at bedriften ønsker å «bevise» sin dyktighet gjennom et sertifikat. Compendia har lang erfaring med å følge virksomheter gjennom en slik sertifiseringsprosess.

Internrevisjon

 

 

Hensikten med internrevisjon er å sjekke om prosessene og systemene er effektive, om de oppfyller de aktuelle kravene og om det finnes forbedringsmuligheter. Interne revisjoner skal planlegges og de gjennomføres ved å undersøke samsvar mellom kvalitetssystemet og aktuelle standarder. Compendia har sertifiserte kvalitetsrevisorer som har lang erfaring innen kvalitet og HMS-revisjon.

Leverandørrevisjon og oppfølging

 

  • Vurdere leverandørprestasjoner
  • Lage evalueringskriterier for leverandører
  • Leverandørrevisjon
  • Vurdere leverandørenes styringssystem

 

En virksomhet kan gjøre en utmerket jobb med å kontrollere eget arbeid, men hvis leverandørene ikke gjør en tilfredsstillende jobb, kan bedriften og dens kunder påvirkes negativt. Det er derfor avgjørende at innkjøpsprosessen er under kontroll, dette gjelder særlig i forhold til de viktigste leverandørene. Vi gir våre kunder råd om hvordan deres leverandører kan følges opp på best mulig måte. Vi utfører også leverandør-revisjoner.

Prosessforbedring

 

Våre rådgivere har lang erfaring med å kartlegge og forbedre prosesser innenfor ulike bransjer. Fokus på riktige prosesser gir organisasjonen et felles bilde på hvordan dere jobber. Vår erfaring er at prosessforbedring gir færre flaskehalser, bedre arbeidsflyt og tydeligere grensesnitt mellom prosessene. Bedrifter som jobber med prosessforbedring får også involverte ansatte, fornøyde kunder/interessenter og en økonomisk gevinst på bunnlinjen.

Risikoforståelse og risikostyring

 

 

Risiko er noe som «alle» må forholde seg til. Det er en del av arbeidshverdagen. Det er derfor viktig med god risikoforståelse. Hvis en uønsket hendelse først skulle skje, er god risikostyring med på å redusere konsekvensene. Virksomheter med kontroll på sine risikoer har ofte mer effektive prosesser, er mer leveringsdyktige, har bedre måloppnåelse, bedre ytelser, bedre relasjoner med kunder/interessenter og høster en større økonomisk gevinst.

Har gitt oss gode verdier

Compendia er vår viktigste lokale samarbeidspartner innen HMS og kvalitet. Selskapet har bistått i arbeidet med å utarbeide HMS-håndboken vår, og bidrar i tillegg i vanlig HMS-drift med kvartals- og årsmøter. Vi har en god, tett dialog og et behagelig samarbeid med vår rådgiver hos Compendia.

– Sveinung Lapin, SpeedCast Norway

 

Grunnmuren i Compendias leveranse 

Tydeligere og lettere tilgjengelige prosessbeskrivelser, prosedyrer og rutiner har bidratt til færre feil i de verdiskapende prosessene. All informasjon er tilrettelagt, strukturert og tilpasset Greencarriers behov. Det er enkelt å kommunisere prosesser og rutiner både til ansatte og kunder.

-Margrethe Kvisle, GreenCarrier Norway

 

Vil du vite mer?

Send inn din henvendelse til oss, og vi vil kontakte deg snarest mulig.

Ta direkte kontakt

E-post: post@compendia.no
Telefon: +47 51 77 08 00