Lavterskeltilbud i tvister om gjengjeldelse ved varsling

En tvistesak mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om gjengjeldelse etter varsling, kan nå behandles av Diskrimineringsnemnda i stedet for av domstolene. Dette lavterskeltilbudet kan benyttes ved gjengjeldelse som skal ha skjedd etter 1. juli 2021.
Arbeidsmiljøloven fikk et nytt kapittel om varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten, kapittel 2A, som trådte i kraft 1. januar 2020. I forbindelse med lovendringen ble det signalisert at man ville vurdere om det skulle etableres et lavterskeltilbud for saker om brudd på arbeidsmiljølovens forbud mot gjengjeldelse. Lavterskeltilbudet er nå etablert, med virkning fra 1. juli 2021.

Utvidet myndighet

Det har vist seg at det fram til nå har vært relativt få varslingssaker som bringes inn for retten. Formålet med nemndsløsningen er å senke terskelen for å få avgjort spørsmål om ulovlig gjengjeldelse ved varsling. Nemndsløsningen er ment som et supplement til domstolsbehandling, og skal styrke varslervernet og varslerinstituttet som sådan.

Diskrimineringsnemnda har fått myndighet til å avgjøre spørsmålet om det har funnet sted ulovlig gjengjeldelse. Har arbeidstaker blitt sagt opp eller avskjediget etter varsling, må saken allikevel behandles av domstolene. Domstolene har kompetanse til å behandle alle sider av saken, ikke bare spørsmålet om gjengjeldelse, og det er derfor hensiktsmessig at tvister om oppsigelse og avskjed fortsatt skal behandles av domstolene. Nemndas avgjørelsesmyndighet er derfor begrenset til å gjelde andre former for ulovlig gjengjeldelse, for eksempel trakassering, usaklig forskjellsbehandling, sosial utestengning eller degradering.

Nemnda har også fått myndighet til å tilkjenne oppreisning og ilegge erstatning for økonomisk tap i enkle saksforhold. Det er lagt opp til at nivået på oppreisningen skal utformes gjennom nemnds- og rettspraksis.

“Enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en reaksjon på eller en følge av at arbeidstaker har varslet, regnes som gjengjeldelse.”

Forbud mot gjengjeldelse

Gjengjeldelse mot arbeidstaker, både ansatte og innleide, som varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten er forbudt. 

Enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en reaksjon på eller en følge av at arbeidstaker har varslet, regnes som gjengjeldelse.

Arbeidstaker som varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten er beskyttet mot alle former for sanksjoner fra arbeidsgiver. Det kan dreie seg om trusler, trakassering, usaklig forskjellsbehandling, eller at arbeidstaker blir ekskludert sosialt. Endringer i arbeidsoppgaver, omplassering eller degradering kan også være en gjengjeldelse. Likedan kan en advarsel, suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff være gjengjeldelse, hvis det skjer som en reaksjon på eller en følge av at arbeidstaker har varslet.

Legger arbeidstaker fram opplysninger som gir grunn til å tro at det har foregått en lovstridig gjengjeldelse, må arbeidsgiver eller innleier sannsynliggjøre at det ikke har skjedd, såkalt delt bevisbyrde.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!