Utbetaling av feriepenger

Ifølge ferieloven skal feriepengene utbetales når ferien faktisk tas. Flertallet av norske virksomheter har imidlertid felles feriepengeutbetaling. Det vil si at feriepengene utbetales på samme tidspunkt til alle, gjerne i juni måned, samtidig som det trekkes i lønn for ferieukene.

Arbeidstaker har ikke rett på lønn i ferien. For å ha en reell økonomisk mulighet til å avvikle ferien får arbeidstaker i stedet utbetalt feriepenger som skal dekke lønnsbortfallet under ferien. Feriepengene som utbetales tjenes opp i kalenderåret før ferieåret.

Ifølge ferielovens hovedregel skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene betales ut senest 1 uke før ferien begynner. Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. Regelen skal hindre at arbeidstaker får utbetalt feriepengene så tidlig at feriepengene er brukt opp når ferien starter.

Felles utbetalingstidspunkt

De færreste virksomheter følger ferielovens regel om utbetaling av feriepenger i forbindelse med ferien. Vanlig praksis er å utbetale feriepengene til alle arbeidstakerne samlet, ofte i juni måned, samtidig med trekk i lønn for hele ferien. Arbeidstaker blir i slike tilfeller ikke trukket i lønn når ferien faktisk tas, og er dermed sikret inntekt under ferien. En slik ordning er også lettere å administrative for arbeidsgiver. Ferieloven åpner for at en slik ordning kan avtales.

Utsatt ferie ved sykdom og foreldrepermisjon

Også når arbeidstaker er i foreldrepermisjon eller har et lengre sykefravær, følger mange virksomheter vanlig praksis med utbetaling av feriepenger i juni måned. Det kan være hensiktsmessig, da både feriepengegrunnlaget og beregning av feriepengene kan bli mer uoversiktlig etter hvert som tiden går. Avvikler arbeidstaker ferie under foreldrepermisjon eller sykefravær, blir det foretatt trekk i lønn (foreldrepenger/sykepenger) eller ytelsene fra NAV blir stanset når ferien tas.

I noen tilfeller benytter arbeidstaker seg av retten til å utsette ferien under foreldrepermisjon eller sykefravær. Når arbeidstaker i slike tilfeller har valgt å utsette ferien, må virksomheten sørge for å ha god oversikt og ryddige rutiner som sikrer at både feriepengeoppgjøret og uttak av utsatte feriedager blir korrekt.

Overført ferie​

Ferie som ikke blir avviklet i ferieåret blir overført til neste år, enten ved avtale og/eller ved automatisk overføring. Praktiserer virksomheten felles feriepengeutbetaling har arbeidstaker allerede hatt lønnstrekk for ferien, og har mottatt feriepenger. Det er da retten til feriedager med lønn som overføres til neste år, og arbeidstaker skal ikke trekkes i lønn når den overførte ferien tas ut. Arbeidstaker vil i slike tilfeller ha et utestående lønnskrav mot arbeidsgiver fram til ferien faktisk avvikles.

Er ferien overført fra ett ferieår til et annet, og arbeidstaker avslutter arbeidsforholdet før den overførte ferien tas ut, kan arbeidstaker ha krav på etterbetaling av lønn for ferie som ikke ble avviklet.

Permittering

Arbeidstaker som er permittert melder fra til NAV om ferien, og NAV stanser utbetalingen av dagpenger når ferien tas. 

Ferieloven har ingen særregler om utbetaling av feriepenger når arbeidstaker er permittert. Den permitterte arbeidstaker skal motta ytelser fra arbeidsgiver under ferien, og det er ferielovens hovedregel om utbetaling av feriepenger siste vanlige lønningsdag før ferien som gjelder.

Men mange virksomheter følger vanlig praksis med felles feriepengeutbetaling også når ansatte er permittert. Så lenge arbeidstaker mottar dagpenger vil arbeidsgiver ikke ha mulighet til å foreta lønnstrekk samtidig med utbetaling av feriepengene. Dette lønnstrekket må foretas på et senere tidspunkt, det vil si når ferien faktisk tas. For at lønnstrekket ikke skal komme som en overraskelse på arbeidstaker, bør arbeidstaker få informasjon om at lønnstrekket blir foretatt når ferien faktisk tas. Arbeidstaker vil da ha mulighet for å innrette seg etter dette.

For å unngå slike utfordringer kan det, under en permittering, være hensiktsmessig å utsette utbetalingen av feriepenger til ferien faktisk tas. Et alternativ kan også være å pålegge uttak av ferien samtidig som feriepengene utbetales, for eksempel juni måned

En ordning med felles feriepengeutbetaling er i de fleste sammenhenger gunstig og hensiktsmessig, men det er noe arbeidsgiver må vurdere. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstaker både får de feriedagene han eller hun har rett på, og at beregning og utbetaling av feriepenger blir korrekt.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!