Når skal feriepengene utbetales?

Flertallet av arbeidstakere i Norge har såkalt felles feriepengeutbetaling. Det vil si at alle i virksomheten får feriepengene utbetalt på samme tidspunkt og ikke når ferien faktisk avvikles.

Ferielovens hovedregel for utbetaling av feriepenger er likevel en annen.

Arbeidstaker har ikke rett på lønn i ferien. Feriepenger skal dekke inntektsbortfallet under ferien, og arbeidstaker skal være sikret omtrent samme inntekt i ferien som ellers.

Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret, det vil si året før ferieåret.

Arbeidsvederlag er typisk lønnsinntekt, men kan for eksempel også være bonusutbetalinger som er et resultat av personlig arbeidsinnsats. Opptjente feriepenger skal fremgå av årsoppgaven.

Lovens hovedregel
Formålet med feriepengene er at arbeidstaker skal sikres økonomisk mulighet for å avvikle ferie. Ifølge hovedregelen i ferieloven skal opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene betales ut senest 1 uke før ferien begynner. Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende.

Regelen i ferieloven § 11 skal hindre at arbeidstaker får utbetalt feriepengene for tidlig, og bruker opp pengene før ferien starter.

Felles utbetalingstidspunkt kan avtales

Med unntak av bestemmelsene om utbetaling av feriepenger fra folketrygden, kan lovens ordning fravikes ved tariffavtale. Det er med andre ord ikke adgang til å inngå individuell avtale om et annet utbetalingstidspunkt.

Har man avtale om felles feriepengeutbetaling betaler arbeidsgiver ut feriepengene til alle arbeidstakerne på samme tidspunkt, samtidig som det foretas et lønnstrekk. Ofte skjer utbetalingen i mai eller juni måned. Arbeidstaker får vanlig lønn når ferien faktisk avvikles.

Alle ansatte vil være omfattet av en slik avtale. Blir feriepengene utbetalt fortløpende i forbindelse med lønnsutbetaling eller på annen måte i strid med utbetalingsreglene i § 11, og uten hjemmel i tariffavtale, vil arbeidsgiver som hovedregel ha plikt til å betale feriepengene på ny, på korrekt måte.

Har virksomheten tariffavtale om felles utbetaling av feriepenger, og arbeidstaker ønsker utbetaling i forbindelse med ferieavvikling i samsvar med lovens system, vil det være opp til arbeidsgiver å vurdere om en slik forespørsel skal imøtekommes. Arbeidsgiver må uansett sikre at feriepengeoppgjøret blir korrekt og at hensynet til likebehandling blir ivaretatt.

Feriepenger for ikke avviklet og overført ferie

Ferie som ikke er avviklet overføres til neste år. Feriepengene skal i slike tilfeller også overføres, og utbetales når ferien avvikles. Har virksomheten avtale om felles feriepengeutbetaling vil en slik overføring av feriepenger likevel ikke skje, siden feriepengene allerede er utbetalt i ferieåret. Det vil da være retten til feriefritid med lønn som er overført, og arbeidstaker skal ikke trekkes i lønn når den overførte ferien avvikles. Arbeidstaker vil i slike tilfeller ha et utestående lønnskrav mot virksomheten fram til ferien faktisk avvikles.

Når arbeidsforholdet opphører

Når arbeidstaker slutter i jobben skal alle opptjente feriepenger betales ut siste vanlige lønningsdag før fratreden. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan for øvrig avtale et senere utbetalingstidspunkt, for eksempel etter årsskiftet.
Permisjon eller permittering regnes ikke som opphør av arbeidsforholdet, og utløser dermed ikke krav om utbetaling av feriepenger.

Gode og ryddige rutiner vil sikre korrekt utbetaling av feriepenger.

 

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia