Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Når skal feriepengene utbetales?

HR-ekspertene svarer på vanlige spørsmål om ferie

Kan jeg kreve å få tre uker sammenhengende ferie i juli?

Compendia svarer:

Du har rett til tre uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren, men kan ikke kreve at det blir i juli. Ferieloven gir deg rett til å kreve en slik sammenhengende ferie en gang mellom 1. juni og 30. september, men nøyaktig når i perioden det blir, må du og lederen din forsøke å bli enige om. Det kan for eksempel være at du må ta de tre ukene i august, hvis det er mange andre som også vil ha ferie i juli. Blir dere ikke enige, er det altså lederen din som bestemmer når i løpet av sommermånedene du får de tre ukene med sommerferie.

Må jeg ta ut all ferien?

Compendia svarer:

Normalt må du det, men det er et viktig unntak. Du har nemlig bare plikt til å ta så mye ferie at du ikke taper på det økonomisk.

Siden du ikke får lønn de ukene du har ferie, samtidig som feriepengene du får utbetalt er basert på fjorårets inntekt, er det flere situasjoner som kan føre til at du taper på å ta ferie. Det klassiske eksempelet er en nyansatt som kommer rett fra studier, uten inntekt året før, og som derfor er helt uten rett til feriepenger. Eventuell ferie på den nye arbeidsplassen betyr uker uten lønn og uten feriepenger. Da kan arbeidstakeren velge bort hele eller deler av ferien, med mindre bedriften stenger helt i ferieperioden.

For det er viktig å være klar over at regelen jeg nå snakker om ikke gjelder hvis bedriften har fellesferie. Er det tilfelle på din arbeidsplass, må du ta ferie i den perioden bedriften stenger, selv om det betyr at du går i minus.

Som nevnt er regelen praktisk hvis du av ulike grunner ikke hadde noe inntekt i fjor, du hadde for eksempel utdanningspermisjon uten lønn, og kan da droppe ferien helt. Hadde du noe inntekt, regner du deg fram til hvor mye ferie du må ta ut. Du kan la være å ta ferie «i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under fraværet», ifølge ferieloven § 5 (5).

For eksempel kan en lønnsøkning i år bety at lønnen du går glipp av i ferien utgjør et større beløp enn feriepengene du har til rådighet, siden feriepengene er basert på fjorårets inntekt. En periode med permittering i fjor, eller en lavere stillingsbrøk i fjor enn i år, er andre eksempler på at regelen kan være praktisk.

Kan arbeidsgiver endre ferie jeg har fått innvilget?

Compendia svarer:

Ja, men bare hvis det er nødvendig for å unngå vesentlige driftsproblemer som det ikke var mulig å forutse, samtidig som det ikke er noen andre som kan gjøre jobben. Alle disse tre vilkårene må være oppfylt for at arbeidsgiver skal kunne endre ferien din. I tillegg skal arbeidsgiver drøfte situasjonen med deg på forhånd.

Var det mulig å forutse problemene, kan altså ikke arbeidsgiver endre ferien din, selv om problemene det er snakk om er betydelige. Vilkårene for å endre ferien din er heller ikke oppfylt hvis arbeidsgiver kan løse situasjonen på annen måte, eller det er andre kvalifiserte personer som kan gjøre jobben.

At arbeidsgiver skal drøfte situasjonen med deg først, skal sikre deg reell innflytelse på eventuelle endringer i ferietidspunkt. Du har rett til å ha en tillitsvalgt med deg på møtet.

I dette møtet er det viktig at du informerer arbeidsgiver om de økonomiske konsekvensene en slik endring får for deg. Slike merutgifter kan du kreve at arbeidsgiveren din erstatter.

Hva skjer med feriedagene mine hvis jeg blir syk i ferien?

Compendia svarer:

Hvis du er 100 % sykmeldt, kan du be om å utsette feriedagene du var syk, for å ta dem senere. Det er ikke noe som skjer automatisk. Du må selv be om det, og det er viktig at du gjør det raskt, ellers kan du miste rettigheter. Du må be om slik utsettelse så snart du er tilbake på jobb.

Husk at for å få sykepenger de dagene du er syk, må du på vanlig måte si fra til arbeidsgiver første hele sykedag om at du er arbeidsufør, slik du ville gjort om du egentlig skulle vært på jobb den aktuelle dagen. Ikke bruk egenmelding, siden forholdet må dokumenteres med sykmelding for at du skal kunne få feriedagene utsatt. Delvis sykmelding gir ikke rett til utsettelse.

Blir du syk allerede før ferien, har du dessuten mulighet til å utsette hele ferien din. Det må du i tilfelle gi beskjed om senest den siste arbeidsdagen du skulle hatt før ferien.

Lovens system er at feriedager som blir utsatt skal tas senere samme ferieår. Men er ikke det mulig på grunn av sykdom, kan feriedagene overføres til neste år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!