Retten til sykepenger etter langtidsfravær

Takket være en midlertidig uførepensjon på 20 % fra tjenestepensjonsordningen sin, er Rune tilbake i nesten full jobb etter bilulykken. Men blir han syk nå, får han ikke sykepenger verken fra NAV eller fra arbeidsgiver.
Rune har vært sykmeldt i ett år, og må opparbeide seg nye rettigheter til sykepenger overfor NAV. Han har heller ikke rett på sykepenger eller lønn fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden, siden han ikke har «gjenopptatt arbeidet» i folketrygdlovens forstand. Det er fordi han fortsatt ikke er på jobb 100 % slik arbeidsavtalen sier.

Ny opptjening overfor NAV

Overfor NAV er opptjeningstiden 26 uker, regnet fra det tidspunktet da arbeidstaker sist mottok ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller ugradert uførepensjon fra NAV. Arbeidstaker kan motta sykepenger eller lønn fra arbeidsgiver i den perioden arbeidsgiver bekoster sykepengene, nemlig i arbeidsgiverperioden, uten at det får konsekvenser for opptjeningen overfor NAV. Opptjeningen avbrytes bare av ytelser NAV betaler. Uførepensjonen Rune får fra tjenestepensjonsordningen er heller ikke en NAV-ytelse, så opptjeningen overfor NAV har startet.

Ny opptjening overfor arbeidsgiver

Runes arbeidsgiver betalte lønn under fraværet de 16 første dagene etter bilulykken, det vil si i en full arbeidsgiverperiode. Nå starter en ny opptjeningsperiode som er på 16 dager regnet fra forrige gang arbeidsgiver betalte sykepengene. I denne opptjeningsperioden må arbeidstaker:

  • rent faktisk gjenoppta arbeidet, og deretter
  • være helt arbeidsfør i minst 16 dager.

En faktisk gjenopptakelse betyr at Rune må ha gjenopptatt arbeidet i den utstrekning arbeidsavtalen tilsier. Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden (Ankenemnda) har lagt dette til grunn i flere saker, blant annet i sakene 2/93 og 41/99.

“En faktisk gjenopptakelse betyr at Rune må ha gjenopptatt arbeidet i den utstrekning arbeidsavtalen tilsier”

Så lenge arbeidsavtalen til Rune ikke formelt er endret fra 100 % til 80 %, oppfyller han ikke dette vilkåret. Det er heller ingen holdepunkter for å si at arbeidsavtalen faktisk er endret, så lenge Rune har en tidsbegrenset permisjon og mottar en midlertidig uførepensjon. En faktisk endring kan med andre ord være tilstrekkelig i forhold til kravet om gjenopptakelse av arbeidet, for eksempel hvis uføreytelsen er varig og arbeidsgiver er kjent med det.

Konsekvenser

Rune er optimistisk med tanke på fremtiden og ønsker ikke å endre arbeidsavtalen til en 80 % stilling. Han må derfor leve med at han en periode framover ikke vil få lønn eller sykepenger hvis han må være hjemme fra jobb noen dager på grunn av en forkjølelse. Opptjeningen overfor NAV har i det minste startet. Etter at Rune har vært arbeidsfør i 26 uker uten å motta ytelser fra NAV, vil han igjen ha rett på sykepenger fra folketrygden.

Arbeidsgiver må være oppmerksom på at så lenge Rune ikke har opparbeidet seg nye rettigheter til sykepenger overfor NAV, vil heller ikke arbeidsgiver få refusjon fra trygden hvis man betaler sykelønn ut over arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiver får altså ikke bedre rettigheter enn det arbeidstaker har.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!