Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:
Ofte stilt spørsmål til HR-ekspertene:

Hvor raskt skal sykmeldingen sendes til arbeidsgiver?

Hvor raskt skal sykmeldingen sendes til arbeidsgiver?

Jeg har forstått det slik at det er opp til arbeidsgiver å innføre rutiner for hvordan sykefraværet skal meldes. Hos oss er rutinen at sykmeldingen skal leveres så raskt som mulig, og senest 5 dager etter at den er utstedt. Nå mener flere at vi må se på rutinen på nytt, på grunn av en lovendring. Stemmer det?

Compendia svarer:

Å levere sykmeldingen i tide er ett av vilkårene for å få sykepenger. Fristen for å levere sykmeldingen er 14 dager, regnet fra den første dagen arbeidsgiver kan kreve sykmelding for. Slik har det vært i mange år. Det følger direkte av folketrygdloven, og står i § 8-18. Det nye, som gjelder fra 1. januar 2023, er at 14 dagers-fristen ikke lenger er en absolutt grense. Har det ikke vært mulig for arbeidstaker å levere sykmeldingen innen 14-dagersfristen, kan altså ikke arbeidsgiver nekte ham sykepenger på det grunnlaget.

Rutinen må endres

Siden regelen dere praktiserer er strengere enn folketrygdlovens regler, må dere endre rutinen. Folketrygdlovens regler er minimumsrettigheter, og det er nevnt spesielt i folketrygdloven § 1-2 at arbeidsgiver ikke kan innskrenke disse rettighetene. Som du forstår, er det ikke helt opp til arbeidsgiver å bestemme hvordan sykefravær skal meldes og dokumenteres, siden arbeidsgiver må respektere de minimumsrettighetene folketrygdloven gir arbeidstaker.

Sykdommen kan gjøre det vanskelig

Bakgrunnen for lovendringen er en erkjennelse av at selve sykdommen eller skaden kan gjøre det vanskelig for arbeidstaker å overholde fristen på 14 dager. Det kan også handle om andre forhold, for eksempel at arbeidstaker er innlagt i en helseinstitusjon, eller er sterkt redusert fysisk eller psykisk. Legeerklæringen må likevel sendes inn så snart arbeidstakeren er i stand til det, slik at arbeidsgiver får nødvendig dokumentasjon for å kunne betale ut sykepengene.

Skal melde fra første dag

Men arbeidsgiver har selvfølgelig behov for å få beskjed så snart som mulig om at arbeidstaker er syk. Derfor er det et vilkår for å få sykepenger at arbeidstaker gir beskjed om sykefraværet innen første hele sykefraværsdag, eventuelt første halve sykefraværsdag hvis arbeidstaker er delvis sykmeldt. Det vilkåret gjelder også når fraværet dokumenteres med sykmelding.

Måten arbeidstaker melder fra på, er opp til arbeidstaker selv. Han kan sende SMS, e-post, ringe eller til og med få en annen til å melde fra, hvis han har behov for det. Men meldingen skal komme fram til arbeidsgiver. Også her er det en unntaksregel. Arbeidstaker går ikke glipp av sykepengene hvis det ikke var mulig for ham å si ifra. Den unntaksregelen har eksistert lenge.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!