Ansatte i staten kan bli pålagt å registrere sine verv og økonomiske interesser

Når statsansatteloven § 39 a trer i kraft 1. januar 2023, får arbeidsgiver mulighet til å pålegge ansatte å registrere sine verv og økonomiske interesser, når det er nødvendig.
Stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer har i flere år vært underlagt et eget reglement som pålegger dem å registrere bestemte verv og økonomiske interesser. Nå kan også statsansatte få registreringsplikt, hvis virksomheten mener det er nødvendig. Formålet er å unngå interessekonflikter.

Nødvendig med registreringsplikt?

Når virksomheten skal vurdere om det er nødvendig å etablere en registreringsordning for en eller flere ansatte, er det virksomhetens ansvars- og arbeidsområder og de ansattes stilling og funksjon som vil være avgjørende.

I den konkrete vurderingen skal det blant annet legges vekt på hvor stillingen er plassert i hierarkiet, om virksomheten har kontroll- og tilsynsoppgaver, eller om virksomheten har en overordnet rolle i statsforvaltningen og kan instruere andre statlige virksomheter.

I forarbeidene til loven går det fram at et stort flertall av de statsansatte ikke har stillinger eller funksjoner som gjør det nødvendig med registreringsplikt. Plikten vil først og fremst gjelde for ansatte i ledende stillinger.

Egne retningslinjer

Innføres registreringsplikt, må virksomheten lage retningslinjer for hvilken type opplysninger som skal registreres, og hvordan registreringen skal skje.

Kommunal- og distriktsdepartementet har laget en veiledning, som blant annet sier noe om hvem og hvilke opplysninger som kan omfattes av registreringsordningen. Veiledningen inneholder også informasjon om innsynsretten i registrerte opplysninger, og hvordan arbeidsgiver skal ivareta personvernet til den ansatte.

Drøfting med tillitsvalgte

Registreringsplikt er et kontrolltiltak etter arbeidsmiljølovens regler. Det betyr at arbeidsgiver skal drøfte tiltaket med tillitsvalgte, så tidlig som mulig før det settes i verk. Både behovet, utformingen, gjennomføringen og vesentlige endringer i registreringsplikten skal drøftes.

Åpenhet og tillit til statsforvaltningen

Registreringsplikt bryter med de ansattes grunnleggende rett til å disponere egen fritid og privatøkonomi. Men lovgiver har likevel funnet at hensynet til den enkelte må vike for det behovet fellesskapet har for åpenhet og tillit til statsforvaltningen.

Registreringsordningen skal også bidra til å styrke tilliten til at private verv og økonomiske interesser ikke går foran det offentliges interesser.

Bestemmelsen:

Statsansatteloven § 39 a. Registrering av statsansattes og embetsmenns verv og økonomiske interesser

For å forebygge interessekonflikter, kan en virksomhet fastsette at ansatte i bestemte stillinger skal registrere sine verv og økonomiske interesser dersom det er nødvendig ut fra virksomhetens ansvars- og arbeidsområder og de ansattes stilling eller funksjon. Det skal da også fastsettes hvilke opplysninger som omfattes av registreringsplikten, og hvordan registreringen skal skje.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!