Hvor fritt kan statsansatte ytre seg?

Sivilombudet har kritisert de etiske retningslinjene for statstjenesten, og påpekt at de gikk for langt i å begrense ansattes ytringsfrihet. Nå er retningslinjene revidert.

De etiske retningslinjene i staten er et utgangspunkt for det arbeidet hver enkelt statlig virksomhet skal gjøre for å videreutvikle og styrke ansattes og lederes etiske bevissthet. I juni 2017 ble retningslinjene revidert, delvis på bakgrunn av ombudsmannens anbefalinger. Endringene som er gjort gjelder bestemmelser om ytringsfrihet og lojalitetsplikt, og om ansattes eierskap til og handel med verdipapirer.

Ytringsfrihet eller lojalitetsplikt?

Sivilombudet reagerte blant annet på at lojalitetsplikten fikk en langt mer framtredende plass i retningslinjene enn ytringsfriheten. Dermed ble det skapt et inntrykk av at ansattes frihet til å ytre seg er snevrere enn den faktisk er.

Ytringsfriheten følger direkte av Grunnloven og internasjonale menneskerettigheter, og terskelen for å begrense den er høy.

Departementet har nå revidert kommentarene til bestemmelsene om ytringsfrihet og lojalitetsplikt, for at det skal gå klarere fram at bare ytringer som kan skade virksomhetens saklige og legitime interesser vil bryte med lojalitetsplikten.

“Nå går det tydeligere fram av retningslinjene at statsansatte har samme grunnleggende frihet til å ytre seg på egne vegne som enhver annen innbygger”

Nå går det tydeligere fram av retningslinjene at statsansatte har samme grunnleggende frihet til å ytre seg på egne vegne som enhver annen innbygger, også om forhold i direkte tilknytning til virksomheten de jobber i.

Ytringsfriheten begrenses likevel av noen forhold, som taushetsplikt, retningslinjer om hvem som ytrer seg på virksomhetens vegne, og visse begrensninger som følge av lojalitetsplikten.

Eierskap til og handel med verdipapirer

Da de etiske retningslinjene for statstjenesten ble revidert i juni tok man også inn en formulering om ansattes eierskap til og handel med verdipapirer. Ansatte i staten har som hovedregel frihet til å organisere egen økonomi uten arbeidsgivers innblanding. I noen tilfeller kan likevel den ansattes personlige interesser påvirke rollen som arbeidstaker. De etiske retningslinjene er endret slik at det går tydeligere fram at arbeidsgiver kan innføre generelle bestemmelser om ansattes handel med verdipapirer og eierskap til slike verdier. Ulike grunnlag som kan begrunne opplysningsplikt om og begrensninger i den enkelte ansattes adgang til å eie og handle med verdipapirer omtales i retningslinjene.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!