Sykepengene beregnes på ny måte fra 1. januar 2019

Arbeidsgiver har siden 1. januar 2019 beregnet sykepengene i arbeidsgiverperioden på en ny måte. Med utgangspunkt i arbeidsinntekt som er rapportert inn til a-ordningen de tre siste kalendermånedene før arbeidstaker ble syk, beregner arbeidsgiver en månedsinntekt.
Arbeidstaker skal fortsatt ha sykepenger som tilsvarer 100 % av sykepengegrunnlaget, men måten sykepengegrunnlaget beregnes på er annerledes etter at folketrygdloven ble endret 1. januar 2019. Inntekt som er rapportert inn til a-ordningen er utgangspunkt for beregningen. Med det håper lovgiver at det blir enklere for arbeidsgiver å fastsette sykepengegrunnlaget, og at risikoen for at NAV betaler ut sykepenger basert på fiktive arbeids- og inntektsforhold blir redusert.

Gjelder flere ytelser

Flere ytelser beregnes på samme måte som sykepengene, blant annet omsorgspenger ved barns sykdom. Foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger og opplæringspenger beregnes også på samme måte. Måten arbeidsgiver beregner sykepengegrunnlaget på i arbeidsgiverperioden er regulert i folketrygdloven § 8-28, og § 8-29.
“Flere ytelser beregnes på samme måte som sykepengene, blant annet omsorgspenger ved barns sykdom.”

Skal beregne en månedsinntekt

Lovendringen betyr at arbeidsgiver nå beregner en månedsinntekt, basert på de tre siste kalendermånedene før arbeidstaker ble arbeidsufør. Månedsinntekten skal i størst mulig grad tilsvare arbeidstakers normallønn. Tidligere beregnet arbeidsgiver en ukeinntekt, normalt basert på inntekten siste måned før medarbeideren ble syk.

Hvilke inntekter skal med i beregningsgrunnlaget?

Godtgjørelse for 1. mai, 17. mai og bevegelige helligdager, som arbeidstaker opparbeider som et tillegg per arbeidstime, ble tidligere holdt utenfor. Nå skal slik godtgjørelse være med i beregningsgrunnlaget. Helligdagstillegget skal regnes med som før, siden det er et tillegg for faktisk arbeidet tid på helligdager.
Som før skal lønnsinntekt og godtgjørelser som skyldes arbeidstakers egen arbeidsinnsats tas med, inkludert tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg. Feriepenger holdes utenfor. Lønn for overtid skal heller ikke med i beregningsgrunnlaget, med mindre overtiden er pålagt i arbeidsavtalen som fast overtid og det ikke er i strid med lovbestemmelser om arbeidstid.
Likedan skal utgiftsdekning som diettgodtgjørelse, bilgodtgjørelse, verktøygodtgjørelse og smussgodtgjørelse holdes utenfor som før. Overskudd på utgiftsgodtgjørelse skal likevel tas med.

Når NAV yter sykepenger

NAV regner beløpet om til en årsinntekt når det er etaten som yter sykepengene. Grunnlaget for omregningen blir nå den beregnede månedsinntekten. NAV fastsetter sykepengegrunnlaget ved skjønn hvis årsinntekten avviker mer enn 25 % fra et sammenligningsgrunnlag. Etter de nye reglene skal NAV sammenligne beregnet årsinntekt med den inntekten som er rapportert inn til a-ordningen de siste 12 kalendermånedene før arbeidsuførheten inntraff. En rekke ulike ytelser til livsopphold skal inngå i sammenligningsgrunnlaget, som sykepenger, omsorgspenger og foreldrepenger. Dessuten skal feriepenger inngå i sammenligningsgrunnlaget.
Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!