Sykepengene beregnes på ny måte 1. januar 2019

Hege Wold,  juridisk rådgiver i Compendia

Arbeidsgiver må beregne sykepengene i arbeidsgiverperioden på en ny måte fra nyttår. Med utgangspunkt i arbeidsinntekt som er rapportert inn til a-ordningen de tre siste kalendermånedene før arbeidstaker ble syk, skal arbeidsgiver beregne en månedsinntekt.

Arbeidstaker skal fortsatt ha sykepenger som tilsvarer 100 % av sykepengegrunnlaget, men måten sykepengegrunnlaget beregnes på blir annerledes når folketrygdloven nå endres. Når inntekt som er rapportert inn til a-ordningen nå blir utgangspunkt for beregningen, håper lovgiver at arbeidsgivers arbeid med å fastsette sykepengegrunnlaget skal bli enklere, og at risikoen for at NAV betaler ut sykepenger basert på fiktive arbeids- og inntektsforhold skal bli redusert.

Gjelder flere ytelser
Flere ytelser beregnes på samme måte som sykepengene, blant annet omsorgspenger ved barns sykdom. Foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger og opplæringspenger beregnes også på samme måte.

Skal beregne en månedsinntekt
Lovendringen innebærer at arbeidsgiver skal beregne en månedsinntekt, basert på de tre siste kalendermånedene før arbeidstaker ble arbeidsufør. Månedsinntekten skal i størst mulig grad tilsvare arbeidstakers normallønn. Til nå har arbeidsgiver beregnet en ukeinntekt, normalt basert på inntekten siste måned før medarbeideren ble syk.
Måten arbeidsgiver beregner sykepengegrunnlaget på i arbeidsgiverperioden er regulert i folketrygdloven § 8-28, og § 8-29.

Hvilke inntekter skal med i beregningsgrunnlaget?
Godtgjørelse for 1. mai, 17. mai og bevegelige helligdager, som arbeidstaker opparbeider som et tillegg per arbeidstime, er tidligere holdt utenfor. Fra 1. januar skal slik godtgjørelse være med i beregningsgrunnlaget. Helligdagstillegget skal regnes med som før, siden det er et tillegg for faktisk arbeidet tid på helligdager.
Som før skal lønnsinntekt og godtgjørelser som skyldes arbeidstakers egen arbeidsinnsats tas med, inkludert tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg. Feriepenger holdes utenfor. Lønn for overtid skal heller ikke med i beregningsgrunnlaget, med mindre overtiden er pålagt i arbeidsavtalen som fast overtid og det ikke er i strid med lovbestemmelser om arbeidstid.
Likedan skal utgiftsdekning som diettgodtgjørelse, bilgodtgjørelse, verktøygodtgjørelse og smussgodtgjørelse holdes utenfor som før. Overskudd på utgiftsgodtgjørelse skal likevel tas med.

Når NAV yter sykepenger
NAV regner beløpet om til en årsinntekt når det er etaten som yter sykepengene. Grunnlaget for omregningen blir nå den beregnede månedsinntekten. NAV fastsetter sykepengegrunnlaget ved skjønn hvis årsinntekten avviker mer enn 25 % fra et sammenligningsgrunnlag. Etter de nye reglene skal NAV sammenligne beregnet årsinntekt med den inntekten som er rapportert inn til a-ordningen de siste 12 kalendermånedene før arbeidsuførheten inntraff. En rekke ulike ytelser til livsopphold skal inngå i sammenligningsgrunnlaget, som sykepenger, omsorgspenger og foreldrepenger. Dessuten skal feriepenger inngå i sammenligningsgrunnlaget.