Verneombudet, hvem er det?

Er det valgt verneombud blant de ansatte, og vet de ansatte hvem som er valgt? Resultater fra LOs sommerpatrulje de siste årene viser at mange arbeidsgivere med fordel kan stille seg spørsmålet.

Da regelbrudd rundt verneombudsordningen var tema for sommerpatruljen første gang for noen år siden, økte antall registrerte lovbrudd markant. Nye undersøkelser forteller at problemet fortsatt er stort. Sommerpatruljens tall fra 2020 viser at hver femte unge arbeidstaker eller sommervikar ikke visste hvem verneombudet var.

Tre feil går igjen:

  • Det er ikke valgt verneombud i virksomheten.
  • Verneombudet er ikke en av de ansatte.
  • Sommervikaren vet ikke hvem verneombudet er.

Når må virksomheten ha verneombud?

Alle virksomheter skal ha verneombud, men det er åpnet for unntak i helt små virksomheter. Fra 1.1.2024 vil det si virksomheter med færre enn 5 ansatte, inkludert innleide og deltidsansatte.
Arbeidsgiver må i tilfelle inngå skriftlig avtale med arbeidstakerne om en alternativ ordning, som skal erstatte verneombudsordningen. Den alternative ordningen skal beskrives i avtalen.

Arbeidstilsynet kan bestemme at virksomheten må ha verneombud likevel, og vokser virksomheten i avtaleperioden, må det velges verneombud.

I større virksomheter der det er naturlig å dele inn i flere verneområder, skal det være ett verneombud for hvert område. Blant dem skal en være hovedverneombud for virksomheten.

Hvem kan være verneombud?

Sommerpatruljen avdekket at flere arbeidsgivere hadde utpekt seg selv som verneombud. Det blir feil. Ombudet skal være en av de ansatte, og skal velges blant arbeidstakere som har erfaring og innsikt i arbeidsforholdene i virksomheten. Det er dessuten arbeidstakerne selv som skal velge verneombud, siden ombudet skal ivareta deres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Derimot er det arbeidsgivers ansvar at det blir gjort. Øverste daglige leder har ikke stemmerett.

Arbeidsgiver kan utpeke et verneombud, men bare hvis arbeidstakerne selv ikke vil velge verneombud.

Dessuten kan de lokale fagforeningene utpeke verneombud etter bestemte regler. Utførlige bestemmelser om hvordan verneombudet skal velges finner du i kapittel 3 i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Hvem ble valgt?

Skal verneombudet kunne fylle sin tiltenkte rolle, må de ansatte vite hvem vedkommende er. Ombudet velges for to år om gangen, og ledelsen skal informeres skriftlig om resultatet. Deretter er det arbeidsgivers ansvar å informere alle ansatte. Ifølge arbeidsmiljøloven § 6-1 skal informasjon om hvem som er verneombud til enhver tid kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen. Sommervikarer, nyansatte og innleide kjenner kanskje ikke til verneombudsordningen, og kan ha behov for ekstra informasjon.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!