1. juli 2017 fikk internkontrollforskriften nytt formål

Begrepet sikkerhet, og innholdet i det, er løftet fram i internkontrollforskriftens nye formålsbestemmelse. Virksomheten skal forebygge terror og andre uønskede tilsiktede hendelser, i tillegg til å forebygge uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet.

S’en i HMS står for sikkerhet. Begrepet tilsvarer det man på engelsk har to ord for; safety og security. Ordet sikkerhet omfatter altså både trygghet og sikring. Ny formålsbestemmelse og endret definisjon av hva internkontroll er, framhever altså kravet til sikring som en viktig del av HMS-arbeidet.

Sikring mot terror

Terrorisme, dataangrep, vandalisme og tyveri er eksempler på uønskede tilsiktede hendelser. Sikring handler om å verne seg mot slike hendelser. Formålsbestemmelsen er endret for at det skal komme tydeligere fram. Forbedringsarbeidet i virksomheten gjennom systematiske tiltak inkluderer det å forebygge slike uønskede tilsiktede hendelser.
“Terrorisme, dataangrep, vandalisme og tyveri er eksempler på uønskede tilsiktede hendelser”

Trygg aktivitet

Uhell og ulykker som følge av egen lovlig aktivitet er også uønskede hendelser, men de er ikke tilsiktet. Med den nye formålsbestemmelsen blir det tydeligere at arbeidet med å forebygge må rettes mot to ulike typer hendelser.

Ikke bare arbeidsmiljø

I ny formålsbestemmelse har begrepet «sikkerhet» fått et eget kulepunkt, mens det tidligere var plassert sammen med begrepet arbeidsmiljø. Dermed blir det tydeligere at arbeidet med sikkerhet handler om mer enn et sikkert arbeidsmiljø. Virksomhetens aktivitet kan påvirke sikkerheten til omgivelsene og andre deler av samfunnet. Det skal også vies tilstrekkelig oppmerksomhet i virksomhetens arbeid med internkontroll.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!