Husk skriftlig avtale med sesongarbeideren

Alle ansatte skal ha en skriftlig arbeidsavtale, også ungdom som engasjeres som sommervikar eller julehjelp. Husk at grunnlaget for den midlertidige ansettelsen skal gå fram av avtalen.
En sesongarbeider, for eksempel en sommervikar eller julehjelp, vil typisk være ansatt for å utføre et arbeid av midlertidig karakter. At arbeidet er av midlertidig karakter vil være et lovlig grunnlag for midlertidig ansettelse, og da skal det gå fram av arbeidsavtalen at vedkommende er midlertidig ansatt etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav a. 

Når må partene inngå skriftlig avtale?

Skal arbeidsforholdet var i mindre enn en måned, må arbeidsavtalen inngås umiddelbart. Varer arbeidsforholdet lenger enn en måned samlet sett, skal avtalen være på plass snarest mulig, og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

Arbeidsgiver skal lage et utkast til arbeidsavtale som presenteres for arbeidstaker. Ved inngåelse av arbeidsavtalen har arbeidstaker rett til å søke bistand hos en tillitsperson, for eksempel en forelder. Arbeidstaker kan komme med innspill og foreslå endringer før endelig arbeidsavtale foreligger og undertegnes av begge parter.

Hva skal med i avtalen?

Arbeidsmiljøloven stiller en rekke krav til innholdet i en arbeidsavtale. Minimumskravene til innholdet følger av arbeidsmiljøloven § 14-6.

I tillegg til at grunnlaget for den midlertidige ansettelsen skal stå i avtalen, skal den blant annet inneholde opplysninger om hvor lenge arbeidsforholdet forventes å vare. Her må man være så konkret som mulig. Er det usikkert hvor lenge sesongen eller arbeidet vil vare, kan det avtales at arbeidsforholdet opphører når de aktuelle arbeidsoppgavene er avsluttet. Det sentrale er at partene har lik oppfatning av hvor lenge ansettelsen varer.

Arbeidsavtalen skal også inneholde bestemmelser om lengde og plassering av daglig og ukentlig arbeidstid. I de tilfeller arbeidet skal utføres periodevis, for eksempel på spredte dager og tidspunkt, stilles det krav til at arbeidsavtalen skal fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres. Slik informasjon kan gis ved at det står konkret i avtalen når arbeidet skal utføres, eller at det henvises til en arbeidsplan eller en annen ordning som gir forutsigbarhet for når arbeidet skal utføres. 

Opphør

En midlertidig arbeidsavtale opphører uten oppsigelse når den avtalte perioden er over. Er arbeidsforholdet kortvarig, noe sesongarbeid naturlig nok vil være, er det heller ikke et krav at arbeidsgiver skal varsle arbeidstakeren om opphørstidspunktet. Varslingsplikten gjelder først når arbeidsforholdet har vart i lenger enn ett år.

Er det behov for å si opp medarbeideren i avtaleperioden, vil arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse og oppsigelsesfrister gjelde, hvis ikke noe annet er avtalt. 

God start

Ungdommen du ansetter signerer kanskje en arbeidsavtale for første gang. Oppfyller avtalen kravene i loven, vil det bli en ryddig og god start på yrkeslivet for han eller henne. Å ha tydelige og forutsigbare rammer for arbeidsforholdet er dessuten noe begge parter er tjent med.


Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!