Husk skriftlig avtale med sesongarbeideren

Alle ansatte skal ha en skriftlig arbeidsavtale, også ungdom som engasjeres som sommervikar eller julehjelp. Husk at også grunnlaget for den midlertidige ansettelsen skal gå fram av avtalen, for eksempel julehjelp eller ferievikar.

Arbeidsmiljløoven åpner for at arbeidstaker kan ansettes midlertidig når arbeidet er av midlertidig karakter. Sesongarbeid, for eksempel en sommerhjelp eller julehjelp, er typiske eksempler på arbeid av midlertidig karakter. Arbeidstaker kan også ansettes midlertidig som vikar, for eksempel i forbindelse med ferieavvikling om sommeren eller i forbindelse med jul og nyttår.

I likhet med faste ansatte, skal også sesongarbeideren eller ferievikaren ha en skriftlig arbeidsavtale som oppfyller minstekravene i loven når det gjelder innhold. Avtalen må også være på plass i tide.

Når må partene inngå skriftlig avtale?

Sesongarbeid kan være kortvarig. Skal arbeidsforholdet vare i mindre enn en måned må arbeidsavtalen inngås umiddelbart. Varer arbeidsforholdet lenger enn en måned samlet sett, skal avtalen være på plass snarest mulig, og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

Arbeidsgiver skal lage et utkast til arbeidsavtale som presenteres for arbeidstaker. Ved inngåelse av arbeidsavtalen har arbeidstaker rett til å be om hjelp av en tillitsperson, for eksempel en forelder. Arbeidstaker kan komme med innspill og foreslå endringer, før endelig arbeidsavtale foreligger og undertegnes av begge parter.

Hva skal stå i avtalen?

Arbeidsmiljøloven stiller en rekke krav til innholdet i en arbeidsavtale. Minimumskravene følger av arbeidsmiljøloven § 14-6.

I tillegg til at grunnlaget for den midlertidige ansettelsen skal stå i avtalen, for eksempel julehjelp eller ferievikar, skal avtalen blant annet inneholde opplysninger om hvor lenge arbeidsforholdet forventes å vare. Her må man være så konkret som mulig. Er det usikkert hvor lenge arbeidet vil vare, kan det avtales at arbeidsforholdet opphører når de aktuelle arbeidsoppgavene er avsluttet. Det sentrale er at partene har lik oppfatning av hvor lenge ansettelsen varer.

Arbeidsavtalen skal også inneholde bestemmelser om lengde og plassering av daglig og ukentlig arbeidstid. I de tilfeller arbeidet skal utføres periodevis, for eksempel på spredte dager og tidspunkt, stilles det krav til at arbeidsavtalen skal fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres. Slik informasjon kan gis ved at det står konkret i avtalen når arbeidet skal utføres, eller at det henvises til en arbeidsplan eller en annen ordning som gir forutsigbarhet for når arbeidet skal utføres. Informasjon om arbeidsmengde vil også gi forutsigbarhet i forhold til lønn.

Opphør

En midlertidig arbeidsavtale opphører uten oppsigelse når den avtalte perioden er over. Er arbeidsforholdet kortvarig er det ikke et krav at arbeidsgiver skal varsle arbeidstakeren om opphørstidspunktet. Varslingsplikten gjelder først når det midlertidige arbeidsforholdet har vart i lenger enn ett år.

Er det behov for å si opp medarbeideren i avtaleperioden, vil arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse og oppsigelsesfrister gjelde, hvis ikke noe annet er avtalt.

God start

Ungdommen du ansetter signerer kanskje en arbeidsavtale for første gang. Oppfyller avtalen kravene i loven, vil det bli en ryddig og god start på yrkeslivet for han eller henne. Å ha tydelige og forutsigbare rammer for arbeidsforholdet er noe begge parter er tjent med.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!