Husk skriftlig avtale med ekstrahjelp og vikarer


Alle ansatte skal ha skriftlig arbeidsavtale, også ungdom i sommerjobb og ekstrahjelpen som engasjeres før jul. Husk at grunnlaget for den midlertidige ansettelsen skal gå fram av avtalen.

Ekstrahjelpen vil typisk være ansatt for å utføre et arbeid av midlertidig karakter. Da skal det gå fram av arbeidsavtalen at vedkommende er midlertidig ansatt etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav a. Kravet om at grunnlaget for den midlertidige ansettelsen skal nevnes uttrykkelig i avtalen, kom inn i arbeidsmiljøloven i 2015.

Formålet med lovendringen er å bidra til økt bevissthet om hvorvidt det er grunnlag for den midlertidige ansettelsen. Det vil også gjøre det enklere for arbeidstakere å finne fram til det rettslige grunnlaget for ansettelsen, for eventuelt å etterprøve om det er et reelt grunnlag for midlertidig ansettelse.


Hvor snart må partene inngå skriftlig avtale? 
Når ekstrahjelpen skal være ansatt i mindre enn en måned, må arbeidsavtalen inngås umiddelbart. Varer arbeidsforholdet lenger enn en måned samlet sett, skal avtalen være på plass snarest mulig, og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.
Arbeidsgiver skal lage et utkast til arbeidsavtale som presenteres for arbeidstaker og en tillitsperson, for eksempel en forelder, dersom arbeidstaker ønsker det. Arbeidstaker kan komme med innspill og foreslå endringer før endelig arbeidsavtale foreligger og undertegnes av begge parter.

Hva skal med i avtalen?
Arbeidsmiljøloven stiller en rekke krav til innholdet i en arbeidsavtale. Minimumskravene finnes i arbeidsmiljøloven § 14-6.
I tillegg til at grunnlaget for den midlertidige ansettelsen skal stå i avtalen, skal arbeidsavtalen også inneholde opplysninger om hvor lenge arbeidsforholdet forventes å vare. Her må man være så konkret som mulig. Er det usikkert hvor lenge sesongen eller arbeidet vil vare, kan det avtales at arbeidsforholdet opphører når de aktuelle arbeidsoppgavene er avsluttet. Det sentrale er at partene har lik oppfatning av hvor lenge ansettelsen varer.

Opphør
En midlertidig arbeidsavtale opphører uten oppsigelse når den avtalte perioden er over. Er arbeidsforholdet kortvarig, noe sesongarbeid naturlig nok vil være, er det heller ikke et krav at arbeidsgiver skal varsle arbeidstakeren om opphørstidspunktet. Varslingsplikten gjelder først når arbeidsforholdet har vart i lenger enn ett år.
Er det behov for å si opp medarbeideren i avtaleperioden, vil arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse og oppsigelsesfrister gjelde, med mindre det er avtalt noe annet.

God start
Ungdommen du ansetter signerer kanskje en arbeidsavtale for første gang. Oppfyller avtalen kravene i loven, vil det bli en ryddig og god start på yrkeslivet for ham eller henne. Å ha tydelige og forutsigbare rammer for arbeidsforholdet er dessuten noe begge parter er tjent med.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia