Retten til heltid styrkes

Arbeidsgiver må dokumentere behovet for deltid skriftlig, og drøfte spørsmålet om deltidsansettelse med de tillitsvalgte. Lovendringen trer i kraft 1. januar 2023.
De senere årene har myndighetene og partene i arbeidslivet gjennomført flere tiltak som skal bidra til å øke bruken av heltid. Andelen deltidsansatte anses fortsatt å være for høy, og det gjør lovgiver noe med .

Heltidsnorm

For å støtte opp om en heltidskultur i norsk arbeidsliv, lovfestes en norm som sier at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid (ny § 14-1 b i arbeidsmiljøloven). Heltid vil si det som er normal arbeidstid i et aktuelt yrke, en faggruppe eller bransje.

At bestemmelsen er normgivende betyr at bestemmelsen skal bidra til bevisstgjøring rundt bruken av deltidsstillinger, og motvirke unødvendig bruk av deltid. Selv om normen er heltid, skal det fortsatt være lov å ansette arbeidstaker på deltid.

Plikt til å dokumentere behovet for deltid

For å sikre at heltidsnormen etterleves i praksis, skal arbeidsgiver:

  •  dokumentere behovet for deltid skriftlig
  • drøfte spørsmålet om deltidsansettelse med de tillitsvalgte

Hensikten med dokumentasjons- og drøftingsplikten, er at den enkelte virksomhet sitt reelle og faktiske behov for deltidsansettelse blir vurdert og synliggjort, før ansettelse på deltid.

Arbeidsgiver skal vurdere og dokumentere behovet for deltid ved hver enkel ansettelse. Både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for deltidsansettelse skal vurderes, men ifølge lovforarbeidene skal fokuset først og fremst være på virksomheten og hvilke muligheter og behov som finnes når det gjelder å ansette på heltid fremfor på deltid.

Når det reelle behov for deltid skal vurderes, må arbeidsgiver må blant annet se på:

  • Mulighetene for å fylle en hel stilling
  • Mulighetene for å få skift- og turnusplaner til å gå opp ved ansettelse på heltid
  • Det reelle ressursbehovet i virksomheten
  • Om det finnes organisatoriske og administrative muligheter for bruk av heltid
  • Om det er mulig å slå sammen flere deltidsstillinger til heltid
  • Arbeidstakers behov for deltid, for eksempel på grunn av helsemessige forhold eller livssituasjon

Den skriftlige dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte i virksomheten.

Plikt til å drøfte med tillitsvalgte

Før det tas beslutning om å ansette på deltid, skal arbeidsgiver drøfte og synliggjøre det reelle behovet for deltidsansettelse med de tillitsvalgte. Når virksomheten ikke har tillitsvalgte med tilhørighet til en fagforening, kan drøftingene gjennomføres med verneombud eller andre valgte representanter for arbeidstakerne. Temaet i drøftingene vil være heltidsnormen og behovet for å fravike normen i det konkrete tilfellet. Ut over det, er det opp til partene å fastsette hvordan drøftingene skal gjennomføres og hva de skal inneholde.

Den nye drøftingsplikten supplerer og kommer i tillegg til plikten arbeidsgiver har allerede til å drøfte virksomhetens generelle deltidspraksis med de tillitsvalgte minst èn gang per år (arbeidsmiljøloven § 14-1 a).

Håndheving

Fra 1. januar får Arbeidstilsynet myndighet til å kontrollere at det faktisk er utarbeidet dokumentasjon, og at partene har gjennomført drøftinger når det kreves. Arbeidstilsynet har ikke myndighet til å overprøve arbeidsgivers vurderinger, eller stille krav til hvordan drøftingene skal gjennomføres.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!